แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 110

(เปลี่ยนทางจาก วงรอบซารอสที่ 110)

แซรอสชุดที่ 110 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 72 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 110 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 23 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 39 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 10 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 463 - ค.ศ. 1743 กินเวลาทั้งสิ้น 1,280 ปี ชุดแซรอสนี้จะเริ่มขึ้นบริเวณขั้วโลกใต้ และจะไปสิ้นสุดบริเวณขั้วโลกเหนือ

เหตุการณ์แก้ไข

ชุดแซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกสุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมม่า แมกนิจูด กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
110 1 30 สิงหาคม ค.ศ. 463 12:11:41 บางส่วน 61.4S 51.2W -1.4959 0.0774 [1]
110 2 9 กันยายน ค.ศ. 481 20:08:13 บางส่วน 61.1S 179.9W -1.4589 0.1488 [2]
110 3 21 กันยายน ค.ศ. 499 4:11:45 บางส่วน 61S 49.8E -1.4281 0.2079 [3]
110 4 1 ตุลาคม ค.ศ. 517 12:22:50 บางส่วน 61S 82.5W -1.4042 0.2535 [4]
110 5 12 ตุลาคม ค.ศ. 535 20:41:01 บางส่วน 61.3S 143.5E -1.3865 0.2873 [5]
110 6 23 ตุลาคม ค.ศ. 553 5:04:28 บางส่วน 61.6S 8.1E -1.3737 0.3117 [6]
110 7 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 571 13:34:02 บางส่วน 62.2S 128.9W -1.3665 0.3256 [7]
110 8 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 589 22:07:32 บางส่วน 62.9S 92.9E -1.3634 0.332 [8]
110 9 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 607 6:44:16 บางส่วน 63.7S 46.4W -1.3633 0.3327 [9]
110 10 5 ธันวาคม พ.ศ. 625 15:21:37 บางส่วน 64.6S 173.9E -1.3647 0.3308 [10]
110 11 16 ธันวาคม ค.ศ. 643 23:59:22 บางส่วน 65.6S 33.8E -1.3669 0.3272 [11]
110 12 27 กันยายน ค.ศ. 661 8:34:50 บางส่วน 66.7S 106.2W -1.3681 0.3254 [12]
110 13 7 มกราคม ค.ศ. 680 17:06:18 บางส่วน 67.7S 114.3E -1.3669 0.3276 [13]
110 14 18 มกราคม ค.ศ. 698 1:32:29 บางส่วน 68.7S 24.4W -1.3624 0.3359 [14]
110 15 29 มกราคม ค.ศ. 716 9:52:15 บางส่วน 69.7S 162.2W -1.3537 0.3514 [15]
110 16 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 734 18:03:13 บางส่วน 70.5S 61.7E -1.3386 0.3781 [16]
110 17 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 752 2:05:24 บางส่วน 71.2S 72.7W -1.3174 0.4159 [17]
110 18 2 มีนาคม ค.ศ. 770 9:57:41 บางส่วน 71.7S 154.8E -1.2892 0.4661 [18]
110 19 12 มีนาคม ค.ศ. 788 17:41:00 บางส่วน 71.9S 24.3E -1.2547 0.5273 [19]
110 20 24 มีนาคม ค.ศ. 806 1:12:11 บางส่วน 71.9S 103.2W -1.2111 0.6048 [20]
110 21 3 เมษายน ค.ศ. 824 8:35:03 บางส่วน 71.6S 131.6E -1.1616 0.6928 [21]
110 22 14 เมษายน ค.ศ. 842 15:47:20 บางส่วน 71.1S 9.3E -1.1039 0.795 [22]
110 23 24 เมษายน ค.ศ. 860 22:52:40 บางส่วน 70.5S 110.7W -1.0414 0.9057 [23]
110 24 6 พฤษภาคม ค.ศ. 878 5:48:12 วงแหวน 57.7S 120.3E -0.9715 0.9711 455 2:28 [24]
110 25 16 พฤษภาคม ค.ศ. 896 12:39:28 วงแหวน 43.7S 6.4E -0.8986 0.9727 224 2:43 [25]
110 26 27 พฤษภาคม ค.ศ. 914 19:24:02 วงแหวน 33.2S 100.7W -0.8205 0.9728 171 3:00 [26]
110 27 7 มิถุนายน ค.ศ. 932 2:05:46 วงแหวน 24.7S 154.8E -0.7406 0.9719 150 3:19 [27]
110 28 18 มิถุนายน ค.ศ. 950 8:43:41 วงแหวน 17.5S 52.5E -0.658 0.9703 142 3:40 [28]
110 29 28 มิถุนายน ค.ศ. 968 15:22:11 วงแหวน 11.7S 49W -0.5764 0.968 140 4:01 [29]
110 30 9 กรกฎาคม ค.ศ. 986 22:00:35 วงแหวน 7S 149.8W -0.4952 0.9651 144 4:22 [30]
110 31 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1004 4:41:00 วงแหวน 3.7S 109.6E -0.4161 0.9618 151 4:42 [31]
110 32 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1022 11:25:00 วงแหวน 1.5S 8.4E -0.3406 0.958 161 5:03 [32]
110 33 10 สิงหาคม ค.ศ. 1040 18:14:08 วงแหวน 0.4S 93.7W -0.2696 0.9539 174 5:24 [33]
110 34 22 สิงหาคม ค.ศ. 1058 1:09:14 วงแหวน 0.4S 162.7E -0.2043 0.9496 188 5:47 [34]
110 35 1 กันยายน ค.ศ. 1076 8:10:51 วงแหวน 1.2S 57.6E -0.1448 0.9452 204 6:13 [35]
110 36 12 กันยายน ค.ศ. 1094 15:20:29 วงแหวน 2.8S 49.7W -0.0922 0.9408 220 6:41 [36]
110 37 22 กันยายน ค.ศ. 1112 22:38:26 วงแหวน 4.8S 159.1W -0.0469 0.9365 237 7:13 [37]
110 38 4 ตุลาคม ค.ศ. 1130 6:03:42 วงแหวน 7.2S 89.7E -0.008 0.9324 253 7:48 [38]
110 39 14 ตุลาคม ค.ศ. 1148 13:38:06 วงแหวน 9.7S 23.9W 0.0231 0.9286 268 8:26 [39]
110 40 25 ตุลาคม ค.ศ. 1166 21:19:40 วงแหวน 12.2S 139.2W 0.0477 0.9253 282 9:05 [40]
110 41 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 1184 5:09:12 วงแหวน 14.4S 103.7E 0.0659 0.9224 294 9:45 [41]
110 42 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 1202 13:02:26 วงแหวน 16.2S 14.2W 0.0809 0.9201 303 10:23 [42]
110 43 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 1220 21:01:31 วงแหวน 17.4S 133.4W 0.0907 0.9185 311 10:57 [43]
110 44 8 ธันวาคม ค.ศ. 1238 5:02:16 วงแหวน 17.9S 107.1E 0.0988 0.9175 315 11:23 [44]
110 45 18 ธันวาคม ค.ศ. 1256 13:04:38 วงแหวน 17.5S 12.7W 0.1055 0.9172 317 11:39 [45]
110 46 29 ธันวาคม ค.ศ. 1274 21:04:54 วงแหวน 16.2S 132.2W 0.1138 0.9175 316 11:44 [46]
110 47 9 มกราคม ค.ศ. 1293 5:03:32 วงแหวน 13.9S 108.4E 0.1233 0.9185 312 11:36 [47]
110 48 20 มกราคม ค.ศ. 1311 12:57:37 วงแหวน 10.6S 10.1W 0.1365 0.92 306 11:18 [48]
110 49 30 มกราคม ค.ศ. 1329 20:45:47 วงแหวน 6.5S 127.7W 0.1543 0.9222 297 10:51 [49]
110 50 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1347 4:27:03 วงแหวน 1.5S 116E 0.1778 0.9248 287 10:17 [50]
110 51 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1365 12:00:58 วงแหวน 4.1N 1.2E 0.2074 0.9279 276 9:38 [51]
110 52 4 มีนาคม ค.ศ. 1383 19:25:59 วงแหวน 10.4N 111.8W 0.2444 0.9312 265 8:56 [52]
110 53 15 มีนาคม ค.ศ. 1401 2:42:43 วงแหวน 17.2N 137.1E 0.2885 0.9347 253 8:12 [53]
110 54 26 มีนาคม ค.ศ. 1419 9:50:57 วงแหวน 24.5N 28E 0.3399 0.9383 243 7:25 [54]
110 55 5 เมษายน ค.ศ. 1437 16:52:06 วงแหวน 32.1N 79.3W 0.3974 0.9419 233 6:39 [55]
110 56 16 เมษายน ค.ศ. 1455 23:44:01 วงแหวน 40N 176.1E 0.4628 0.9454 227 5:53 [56]
110 57 27 เมษายน ค.ศ. 1473 6:30:57 วงแหวน 48.1N 73.3E 0.5328 0.9486 223 5:10 [57]
110 58 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1491 13:11:33 วงแหวน 56.5N 26.9W 0.6085 0.9514 225 4:30 [58]
110 59 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1509 19:49:36 วงแหวน 64.9N 124.3W 0.6865 0.9539 233 3:56 [59]
110 60 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1527 2:23:01 วงแหวน 73.4N 144.6E 0.7688 0.9556 255 3:28 [60]
110 61 9 มิถุนายน ค.ศ. 1545 8:57:28 วงแหวน 81.2N 72E 0.8506 0.9567 303 3:06 [61]
110 62 20 มิถุนายน ค.ศ. 1563 15:30:55 วงแหวน 81.3N 55.3E 0.9338 0.9564 454 2:49 [62]
110 63 30 มิถุนายน ค.ศ. 1581 22:06:53 บางส่วน 64.2N 2.2W 1.0152 0.9454 [63]
110 64 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1599 4:45:15 บางส่วน 63.4N 111.2W 1.0949 0.8068 [64]
110 65 1 สิงหาคม ค.ศ. 1617 11:29:44 บางส่วน 62.7N 138.3E 1.1702 0.6756 [65]
110 66 12 สิงหาคม ค.ศ. 1635 18:20:10 บางส่วน 62.1N 26.6E 1.2412 0.5514 [66]
110 67 23 สิงหาคม ค.ศ. 1653 1:17:26 บางส่วน 61.6N 86.7W 1.3072 0.4356 [67]
110 68 3 กันยายน ค.ศ. 1671 8:23:57 บางส่วน 61.3N 157.8E 1.3664 0.3318 [68]
110 69 13 กันยายน ค.ศ. 1689 15:39:22 บางส่วน 61.1N 40.2E 1.4191 0.2394 [69]
110 70 25 กันยายน ค.ศ. 1707 23:05:05 บางส่วน 61.1N 80W 1.4641 0.1603 [70]
110 71 6 ตุลาคม ค.ศ. 1725 6:39:42 บางส่วน 61.2N 157.7E 1.5029 0.0923 [71]
110 72 17 ตุลาคม ค.ศ. 1743 14:25:42 บางส่วน 61.5N 32.5E 1.5334 0.0387 [72]

อ้างอิงแก้ไข