ลิงคอล์น

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ลินคอล์น)

ลินคอล์น หรือ ลิงคอล์น (Lincoln) สามารถหมายถึง

ตัวละครในบันเทิงคดี แก้