ลาว (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ลาว อาจหมายถึง

ชาติ
  • ประเทศลาว, ชื่อประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดต่อกับไทย เขมร เวียดนาม พม่า และจีน, เรียกเต็มว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • ภาษาลาว, ภาษาราชการที่ใช้ในประเทศลาว
  • ชาวลาว, ชนชาติประเทศลาว
บุคคล
วัฒนธรรม
"ศรีมาลาร้องด่าอีดอกกระทิ มึงสิอีดอกตำแยอ่อน
มึงแหละอีระยำตำบอน มึงอีนอนแผ่หราไม่น่าคบ
มึงอีลาวนุ่งซิ่นกินแต่อึ่ง ทุดมึงอีชาวเหนือกินแต่กบ
มึงชั่วช้าสารพัดบัดซบ มึงเย่อหยิ่งน่าตบให้ตาลาย"
  • คำด่าในภาษาไทยเชิงเหยียดหยามดูถูกทางชาติพันธุ์

...คำว่า "ลาว" นั้นมาจากคำว่า "ลั๊วะ" ซึ่งหมายถึงพวกที่อยู่ดอยอยู่ป่า เปนคำด่า คำสบประสาทกันในครั้งสมัยโบราณ เมื่อมีการรบราฆ่าฟันกัน สาเหตุที่คนไทยทางภาคกลางหรือภาคใต้เรียกพวกทางเหนือว่า "ลาว" ซึ่งเปนคำสพประมาทด่ากันนั้น เนื่องจากพวกไทยทางภาคเหนือหรือภาคพายัพยอมแพ้ต่อพม่าเวลาที่พม่ายกทัพมาตีเชียงใหม่..."[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. พระยาอมรฤทธิธำรง. 22 กรกฎาคม 2482.