ลักขณะ คือ สิ่งที่ใช้เป็นจุดสังเกต, เครื่องหมายที่ใช้กำหนดเพื่อดูลักขณวันตะ.

  • ลักขณวันตะ คือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีจุดสังเกตอยู่, สิ่งที่มีลักขณะ ซึ่งสามารถสังเกตหรือพิจารณาได้ด้วยการคิดถึงลักขณะ.

อ้างอิง แก้ไข