รูปพันเหลี่ยม

รูปพันเหลี่ยม หรือ คิเลียกอน (chiliagon) ในทางเรขาคณิตหมายถึงรูปหลายเหลี่ยม ที่มี 1,000 ด้าน ในรูปพันเหลี่ยมปกติ มุมภายในแต่ละมุมจะมีขนาด 179.64 องศา