รูป (บาลี: Rūpa) อาจมีความหมายดังต่อไปนี้

ในทางพระพุทธศาสนา

แก้
  • รูปขันธ์ ธรรมะหนึ่งในขันธ์ 5
  • ลักษณะนามของภิกษุสามเณร
  • คำแทนตัวเองของภิกษุสามเณรที่พูดกับคฤหัสถ์ในสมัยก่อน