รูป (บาลี: Rūpa) อาจมีความหมายดังต่อไปนี้

ในทางพระพุทธศาสนาแก้ไข

ดูบทความหลักที่: รูป (พุทธศาสนา)
  • รูปขันธ์ ธรรมะหนึ่งในขันธ์ 5
  • ลักษณะนามของภิกษุสามเณร
  • คำแทนตัวเองของภิกษุสามเณรที่พูดกับคฤหัสถ์ในสมัยก่อน