รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศเฮติ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศเฮติทั้งสิ้น 1 แหล่ง

สถานที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแก้ไข

สถานที่ ภาพ เกณฑ์พิจารณา ปี พ.ศ. (ค.ศ.) คำอธิบาย
อุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติ – ป้อม, ซ็องซูซี, รามีเย   วัฒนธรรม:

(iv) (vi)

2525 (1982)

สถานที่ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นแก้ไข

ประเทศเฮติมีสถานที่ที่ได้รับขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) เพื่อพิจารณาเป็นมรดกโลกในอนาคตทั้งสิ้น 1 แห่ง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข