รายชื่อคณะนิติศาสตร์ในประเทศไทย

สถาบันอุดมศึกษา ที่เปิดการเรียนการสอนคณะ, สำนักวิชา, ภาควิชา, สาขาวิชานิติศาสตร์ในประเทศไทย ได้แก่

ชื่อคณะนิติศาสตร์แก้ไข

ชื่อคณะเปิดร่วมแก้ไข

ภาควิชา/สาขาวิชาในคณะแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข