รายการปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้เป็นรายการปริพันธ์ (ฟังก์ชันปฏิยานุพันธ์) ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยทั่วไป ถ้าฟังก์ชัน เป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติใด ๆ และ เป็นอนุพันธ์ของมัน แล้ว

ในทุกสูตร กำหนดให้ ค่าคงตัว a เป็นจำนวนที่ไม่ใช่ศูนย์ และ C เป็นค่าคงตัวของการหาปริพันธ์

ปริพัทธ์ที่เกี่ยวข้องเฉพาะไซน์แก้ไข

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริพัทธ์ที่เกี่ยวข้องเฉพาะโคไซน์แก้ไข

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริพัทธ์ที่เกี่ยวข้องเฉพาะแทนเจนต์แก้ไข

 
 
 
 
 
 
 
 

ปริพัทธ์ที่เกี่ยวข้องเฉพาะเซแคนต์แก้ไข

 
 
 
 
 
 

ปริพัทธ์ที่เกี่ยวข้องเฉพาะโคเซแคนต์แก้ไข

 
 
 
 
 
 

ปริพัทธ์ที่เกี่ยวข้องเฉพาะโคแทนเจนต์แก้ไข

 
 
 
 

ปริพัทธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งไซน์และโคไซน์แก้ไข

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริพัทธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งไซน์และแทนเจนต์แก้ไข

 
 

ปริพัทธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งโคไซน์และแทนเจนต์แก้ไข

 

ปริพัทธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งไซน์และโคแทนเจนต์แก้ไข

 

ปริพัทธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งโคไซน์และโคแทนเจนต์แก้ไข

 

ปริพัทธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งเซแคนต์และแทนเจนต์แก้ไข

 

ปริพัทธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งโคเซแคนต์และโคแทนเจนต์แก้ไข