รัฐประหารในฟีจี พ.ศ. 2530

รัฐประหารในฟีจี พ.ศ. 2530 ส่งผลให้เกิดการโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของนายกรัฐมนตรี ทิโมชิ บาวาดรา การปลดสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ออกจากราชสมบัติพระมหากษัตริย์ฟีจี และประกาศให้ฟีจีเป็นสาธารณรัฐ รัฐประหารครั้งแรก ซึ่งส่งผลให้นายกรัฐมนตรีบาวาดราถูกปลดออกจากตำแหน่ง เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 รัฐประหารครั้งที่สองเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายนปีเดียวกัน ซึ่งได้ยุติการปกครองระบอบกษัตริย์ในฟีจี ตามมาด้วยการประกาศเป็นสาธารณรัฐเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ปฏิบัติการทางทหารทั้งสองครั้งนำโดยพันโทซิติเวนิ ราบูกา ซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้มีอำนาจบังคับบัญชากองทัพฟีจีที่มีอำนาจมากที่สุดอันดับที่สาม