ระบบ L (L-system) หรือ ระบบลินเดินไมเยอร์ (Lindenmayer system) เป็นวิธีการสร้างรูปชนิดหนึ่ง ซึ่งคิดค้นขึ้นในปี 1968 โดยอริสติด ลินเดินไมเยอร์ (Aristid Lindenmayer) นักพฤกษศาสตร์ชาวฮังการี ระบบ L นิยมใช้ในการสร้างแบบจำลองพืช และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมไปถึงอะไรที่มีลักษณะคล้ายๆกัน

ตัวอย่างกราฟิกที่สร้างขึ้นโดยใช้ระบบ Lแก้ไข

เส้นโค้งค็อค

ไลเคน หรือ พืชไม่มีท่อลำเลียง

   
  • หญ้า:
     
  • ลายไม้:
       
  • ภาพสิ่งมีชีวิตโบราณ: