ชีวเภสัชภัณฑ์

(เปลี่ยนทางจาก ยาชีวภาพ)

ชีวเภสัชภัณฑ์ (อังกฤษ: Biopharmaceutical) หรือ ยาชีวภาพ (อังกฤษ: Biological) คือผลิตภัณฑ์ยาประเภทหนึ่งซึ่งสร้างหรือสังเคราะห์ขึ้นมาจากสสารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ อาทิ มนุษย์ สัตว์ พืช เห็ดรา และจุลินทรีย์

Blood plasma is a type of biopharmaceutical directly extracted from living systems.

เภสัชภัณฑ์ในประเภทนี้มีทั้ง โลหิต, ส่วนประกอบโลหิต, สารภูมิแพ้, เซลล์ร่างกาย, ยีนบำบัด, เนื้อเยื่อ, ยาโปรตีน และเซลล์มีชีวิต ชีวเภสัชภัณฑ์อาจทำขึ้นจากสารน้ำตาล, โปรตีน, กรดนิวคลีอิก หรือสารประกอบซับซ้อนของสสารเหล่านี้