ยศทหารสหภาพโซเวียต

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารของกองทัพโซเวียต (ทั้งสามเหล่าทัพ) ระหว่าง ค.ศ. 1955-1991

เครื่องหมายยศแก้ไข

ทหารระดับ ทหารบก ทหารอากาศและเหล่าทหารอื่น
(การบิน, ยานเกราะ, ปืนใหญ่, ช่าง, สื่อสาร, เสนารักษ์, ดุริยางค์, ตุลาการ)
ทหารเรือ
จอมทัพ
 
จอมพลสูงสุดแห่งสหภาพโซเวียต
(Генерали́ссимус Сове́тского Сою́за)
ชั้นนายพล
 
จอมพลแห่งสหภาพโซเวียต
(Ма́ршал Совéтского Сою́за)
 
จอมพลเรือแห่งสหภาพโซเวียต
(Адмира́л Фло́та Совéтского Сою́за)
 

พลเอกอาวุโส
(Генера́л а́рмии) อินทรธนูหลังปี 1974
 
พลเอกอาวุโส
(Генера́л а́рмии) อินทรธนูก่อนปี 1974
 
จอมพลทหารการบินแห่งสหภาพโซเวียต
(Гла́вный Ма́ршал Авиа́ции Совéтского Сою́за)
 
จอมพลทหารปืนใหญ่แห่งสหภาพโซเวียต
(Гла́вный Ма́ршал Aртилерии Совéтского Сою́за)
 
จอมพลทหารยานเกราะแห่งสหภาพโซเวียต
(Гла́вный Ма́ршал Бронетанковых Войск Совéтского Сою́за)
 
จอมพลทหารช่างแห่งสหภาพโซเวียต
(Гла́вный Ма́ршал Инженерных Войск Совéтского Сою́за)
 
จอมพลทหารสื่อสารแห่งสหภาพโซเวียต
(Гла́вный Ма́ршал Войск Связи Совéтского Сою́за)
 
พลเรือเอกอาวุโส
(адмира́л фло́та) 1962–1994
 
พลเรือเอกอาวุโส
(адмира́л фло́та) 1943-1955
 
พลเอกอาวุโสทหารการบิน
(Ма́ршал Авиа́ции)
 
พลเอกอาวุโสทหารปืนใหญ่
(Ма́ршал Aртилерии)
 
พลเอกอาวุโสทหารยานเกราะ
(Ма́ршал Бронетанковых Войск)
 
พลเอกอาวุโสทหารช่าง
(Ма́ршал Инженерных Войск)
 
พลเอกอาวุโสทหารสื่อสาร
(Ма́ршал Войск Связи)
 
พลเอก
(генера́л-полко́вник)
 
พลอากาศเอก
(генера́л-полко́вник авиа́ции)
 
พลเอกทหาร...(ชื่อเหล่า)
(генера́л-полко́вник ро́да во́йск)
 
พลเรือเอก
(адмира́л)
 
พลโท
(генера́л-лейтена́нт)
 
พลอากาศโท
(генера́л-лейтена́нт авиа́ции)
 
พลโททหาร...(ชื่อเหล่า)
(генера́л-лейтена́нт ро́да во́йск)
 
พลเรือโท
(ви́це-адмира́л)
 
พลตรี
(генера́л-майо́р)
 
พลอากาศตรี
(генера́л-майо́р авиа́ции)
 
พลตรีทหาร...(ชื่อเหล่า)
(генера́л-майо́р ро́да во́йск)
 
พลเรือตรี
(ко́нтр-адмира́л)
ชั้นนายพัน
 
พันเอก
(полко́вник)
 
นาวาอากาศเอก
(полко́вник авиа́ции)
 

พันเอกทหาร...(ชื่อเหล่า)
(полко́вник ро́да во́йск)
 
นาวาเอก
(капита́н 1-го ра́нга)
 
พันโท
(подполко́вник)
 
นาวาอากาศโท
(подполко́вник авиа́ции)
 

พันโททหาร...(ชื่อเหล่า)
(подполко́вник ро́да во́йск)
 
นาวาโท
(капита́н 2-го р́анга)
 
พันตรี
(майо́р)
 
นาวาอากาศตรี
(майо́р авиа́ции)
 
พันตรีทหาร...(ชื่อเหล่า)
(майо́р ро́да во́йск)
 
นาวาตรี
(капита́н 3-го р́анга)
ชั้นนายร้อย
 
ร้อยเอก
(капита́н)
 
เรืออากาศเอก
(капита́н авиа́ции)
 

ร้อยเอก of branches
(капита́н ро́да во́йск)
 
เรือเอก
(капита́н-лейтена́нт)
 
ร้อยโท
(ста́рший лейтена́нт)
 
เรืออากาศโท
(ста́рший лейтена́нт авиа́ции)
 

ร้อยโท of branches
(ста́рший лейтена́нт ро́да во́йск)
 
เรือโท
(старший лейтенант)
 
ร้อยตรี
(лейтена́нт)
 
เรืออากาศตรี
(лейтена́нт авиа́ции)
 

ร้อยตรี of branches
(лейтена́нт ро́да во́йск)
 
เรือตรี
(лейтена́нт)
 
ร้อยจัตวา
(мла́дший лейтена́нт)
 
เรืออากาศจัตวา of aviation
(мла́дший лейтена́нт авиа́ции)
 
ร้อยจัตวา of branches
(мла́дший лейтена́нт ро́да во́йск)
 
เรือจัตวา
(мла́дший лейтена́нт)
Praporshchik / Michman
or
Master non-commissioned officers
 
จ่าสิบเอก(พิเศษ) or Senior-praporshchik
(ста́рший пра́порщик) since 1980
 
พันจ่าอากาศเอก(พิเศษ) or
Senior-praporshchik of aviation
(ста́рший пра́порщик авиа́ции)
 
จ่าสิบเอก(พิเศษ) or
Senior-praporshchik of branches
(ста́рший пра́порщик ро́да во́йск)
all since 1980
 
พันจ่าเอก(พิเศษ)
(ста́рший ми́чман) since 1980
 
จ่าสิบเอก or Praporshchik
(пра́порщик) since 1972
 
พันจ่าอากาศเอก or Praporshchik of aviation
(пра́порщик авиа́ции)
 
จ่าสิบเอก or Praporshchik of branches
(пра́порщик ро́да во́йск)
all since 1972
 
พันจ่าเอก
(ми́чман) since 1972
Sergeants
and
Petty Officers
 
จ่าสิบโท หรือ Starshina
(старшина́) since 1963
 
จ่าสิบโท or Starshina
(старшина́) before 1963
 
พันจ่าอากาศโท หรือ Starshina
(старшина́ авиа́ции)
 
จ่าสิบโท หรือ Starshina of branches
(старшина́ ро́да во́йск)
all before 1963
 
พันจ่าโท
(гла́вный корабе́льный старшина́)
since 1952 (formerly Midshipman/Michman)
 
พันจ่าโท
(гла́вный корабе́льный старшина́)
before 1952
 
จ่าสิบตรี
(ста́рший сержа́нт)
 
พันจ่าอากาศตรี
(ста́рший сержа́нт авиа́ции)
จ่าสิบตรี of branches
(ста́рший сержа́нт ро́да во́йск)
 
Chief พันจ่าตรี
(гла́вный старшина́)
 
สิบเอก
(сержа́нт)
 
จ่าอากาศเอก
(сержа́нт авиа́ции)
สิบเอก of branches
(сержа́нт ро́да во́йск)
 
จ่าเอก, 1st class
(старшина́ 1-й статьи́)
 
สิบโท
(мла́дший сержа́нт)
 
จ่าอากาศโท
(мла́дший сержа́нт авиа́ции)
สิบโท of branches
(мла́дший сержа́нт ро́да во́йск)
 
จ่าโท
(старшина́ 2-й статьи́)
Soldiers,
seamen,
airmen
 
สิบตรี
(ефре́йтор)
 
จ่าอากาศตรี
(ефре́йтор авиа́ции)
สิบตรี of branches
(ефре́йтор ро́да во́йск)
 
จ่าตรี
หรือ Seaman, Sailor
(ста́рший матро́с) или (ста́рший моря́к)
 
พลทหาร หรือ ทหาร
(рядово́й) или (солдáт)
 
พลทหารอากาศ
(рядово́й авиа́ции)
พลทหาร of branches
(рядово́й ро́да во́йск)
 
พลทหารเรือ หรือ Sailor
(матро́с) или (моря́к)

ตัวอักษรย่อแก้ไข

 
เครื่องหมาย อินทรธนู ของเคจีบี (อักษรย่อ:ГБ)

ตัวอักษรย่อใช้พร้อมกับ อินทรธนู, ตั่งแต่ปี 1972, ดั่งนี้:[1]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข