มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส

มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2545 โดยมี คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ

รายชื่อที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิ

แก้
 • คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ ประธานที่ปรึกษา
 • นายเศรษฐา ศิระฉายา ที่ปรึกษา
 • นายยุทธนา มุกดาสนิท ที่ปรึกษา
 • นายธัญญา โพธิ์วิจิตร ที่ปรึกษา
 • นางสาวปิยสุดา จันทรสุข ที่ปรึกษา
 • นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ที่ปรึกษา
 • นายวรายุธ มิลินทจินดา ที่ปรึกษา
 • นายภาณุเดช วัฒนสุชาติ ที่ปรึกษา
 • นายบรรณกรร ชาญนุกูล ที่ปรึกษา

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

แก้
 • นายสุประวัติ ปัทมสูต ประธานกรรมการ
 • นายนคร วีระประวัติ รองประธาน
 • ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ รองประธาน
 • นายวิชา วรมาลี กรรมการ
 • นายกรีพงศ์ เทียมเศวต (สรพงษ์ ชาตรี) กรรมการ
 • นายสุทธิพงษ์ วัฒนจัง (ชมพู ฟรุ๊ตตี้) กรรมการ
 • นางสาวปรียานุช ปานประดับ กรรมการ
 • นางวราพรรณ ทรัพย์ธนะอุดม กรรมการ
 • นางสาวกนกวรรณ บุรานนท์ กรรมการ
 • นางนันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ กรรมการและเหรัญญิก
 • นางนฤมล ล้อมทอง กรรมการและเลขานุการ
 • นายบรรณกรร ชาญนุกูล กรรมการและเลขาที่ปรึกษา

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้