มุมภายในและมุมภายนอก

(เปลี่ยนทางจาก มุมภายใน)

ในเรขาคณิต มุมภายใน คือมุมที่เกิดจากด้านสองด้านที่มีจุดปลายข้างหนึ่งร่วมกัน ภายในรูปหลายเหลี่ยมเชิงเดียว ซึ่งรูปหลายเหลี่ยมเชิงเดียวนี้จะมีมุมภายในหนึ่งมุมต่อหนึ่งจุดยอด

มุมภายในและมุมภายนอก

ถ้าหากมุมภายในทุกมุมของรูปหลายเหลี่ยมมีขนาดน้อยกว่า 180° กากรูปหลายเหลี่ยมนูน (convex polygon)

ในทางตรงข้าม มุมภายนอก คือมุมที่เกิดจากด้านหนึ่งของรูปหลายเหลี่ยมเชิงเดียว กับเส้นตรงที่ลากต่อไปจากด้านที่อยู่ติดกัน

มุมภายในกับมุมภายนอกที่อยู่บนจุดยอดเดียวกันจะรวมกันได้ 180°

การคำนวณ

แก้

ผลบวกของขนาดของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมเชิงเดียว สามารถคำนวณโดยใช้สูตร 180(n-2) เมื่อ n แทนจำนวนด้านของรูปหลายเหลี่ยม ถ้ารูปนี้เป็นรูปหลายเหลี่ยมปรกติหรือรูปหลายเหลี่ยมมุมเท่า เมื่อนำผลบวกมาหารด้วย n จะได้ขนาดของมุมที่เท่ากันแต่ละมุม

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้