ในทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์ มุมกวาดเฉลี่ย (อังกฤษ: mean anomaly) ของวัตถุที่โคจรรอบวัตถุอื่น หมายถึงมุมที่วัตถุนั้นเคลื่อนที่ไปรอบจุดศูนย์กลางของวัตถุอื่น คำนวณได้โดยสูตร