ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นกึ่งเขตร้อน

ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นกึ่งเขตร้อน (อังกฤษ: humid subtropical climate) เป็นภูมิอากาศที่ปรากฏในเขตกึ่งเขตร้อน มีฤดูร้อนที่มีความชื้น และฤดูหนาวที่มีอากาศอบอุ่นถึงหนาวเย็น จากระบบการแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิพเพิน ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นจะครอบคลุมลักษณะของภูมิอากาศหลายชนิด

เขตภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น
  Cfa
  Cwa

หากอ้างอิงจากระบบการแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิพเพิน ภูมิอากาศแบบนี้มีอุณหภูมิในเดือนที่หนาวเย็นที่สุดระหว่าง −3 องศาเซลเซียส ถึง 18 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิในเดือนที่อบอุ่นที่สุดมากกว่า 22 องศาเซลเซียส นักกาลวิทยาบางท่านกำหนดให้อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิต่ำที่สุดของเดือนที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดในภูมิอากาศแบบนี้ ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นจะมีฤดูหนาวที่แห้งแล้ง (อักษรย่อตามระบบของเคิพเพิน: w)[1] หรือไม่มีฤดูแล้งที่แน่นอน (อักษรย่อตามระบบของเคิพเพิน: f)[2][3]

ข้อมูลเพิ่มเติม แก้

อ้างอิง แก้

  1. อักษรย่อตามระบบของเคิพเพิน: w — เดือนในฤดูหนาวซึ่งแห้งแล้งที่สุดมีปริมาณหยาดน้ำฟ้าน้อยกว่าหนึ่งในสิบของเดือนในฤดูร้อนซึ่งมีปริมาณหยาดน้ำฟ้ามากที่สุด
  2. อักษรย่อตามระบบของเคิพเพิน: f — เดือนในฤดูหนาวจะมีปริมาณหยาดน้ำฟ้ามากกว่าหนึ่งในสิบของเดือนในฤดูร้อนซึ่งมีปริมาณหยาดน้ำฟ้ามากที่สุด และเดือนในฤดูร้อนมีปริมาณหยาดน้ำฟ้าอย่างน้อย 30 มิลลิเมตร (1.2 นิ้ว) ต่อเดือน หรือมากกว่าหนึ่งในสามของเดือนในฤดูหนาวซึ่งมีปริมาณหยาดน้ำฟ้ามากที่สุด)
  3. The Times Atlas of the World (1993). Times Books ISBN 0-7230-0492-7.