ภาษามัวไบต์ เป็นสำเนียงของภาษาฮีบรู-คานาอันไนต์ที่ตายแล้ว เคยใช้พูดในโมอาบ (ปัจจุบันอยู่ในจอร์แดน) ในช่วง 457 ปีก่อนพุทธศักราช หลักฐานจากจารึกแสดงให้เห็นว่าใกล้เคียงกับภาษาฮีบรูในไบเบิล ความแตกต่างที่พบมักเป็นส่วนเล็กๆ เช่น ใช้รูปพหูพจน์ -în มากกว่า -îm (เช่น mlkn "กษัตริย์" ซึ่งฮีบรูในไบเบิลใช้ məlākîm) ลงท้ายเพศหญิงด้วย -at แบบเดียวกับภาษาอาหรับและภาษาอราเมอิก ในขณะที่ภาษาฮีบรูไบเบิลใช้ to -āh (เช่น qryt "เมือง", ฮีบรูไบเบิล qiryāh) เป็นต้น

ภาษามัวไบต์
ภูมิภาคเคยมีผู้พูดในจอร์แดนตะวันตกเฉียงเหนือ
ยุคครึ่งแรกของสหัสวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาล[1]
ตระกูลภาษา
ระบบการเขียนชุดตัวอักษรฟินิเชีย
รหัสภาษา
ISO 639-3obm
นักภาษาศาสตร์obm

อ้างอิง

แก้