ฟีด (feed) ในทางโทรคมนาคม หมายถึงการส่งสัญญาณ ไปยังส่วนรับสัญญาณ เสาอากาศ หรือเครื่องมือต่างๆ ที่สามารถแปลงค่าสัญญาณไปใช้งานได้ ในบางครั้ง ฟีดใช้แทนเครื่องส่งสัญญาณ หรือเครื่องรับสัญญาณ ในทางอินเทอร์เน็ต ฟีดหมายถึง ข้อมูลที่มีการส่งผ่านมาจากเว็บไซต์ที่ให้บริการข่าว บล็อก หรือข้อมูลต่างๆ มาในลักษณะข้อมูลสั้นๆ ในรูปแบบ RSS หรือ Atom

ไอคอนมาตรฐานของฟีด

อ้างอิง

แก้