พูดคุย:ภาษาเอสเปรันโต

การอภิปรายที่ยังไม่จบ
ภาษาเอสเปรันโต ได้รับการคัดเลือกจากสถานีย่อยภาษาให้เป็นบทความยอดเยี่ยม
สถานีย่อยภาษาได้คัดเลือกให้บทความนี้เป็นบทความยอดเยี่ยมประจำสถานีย่อย
ซึ่งหมายความว่าบทความนี้ มีเนื้อหาที่ดี เข้าใจง่าย สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้
ประจำเดือน: กันยายน 2550

...แก้ไข

เข้าใจว่าคำนี้ออกเสียงได้ 2 แบบ ศัพท์บัญญัติหมวดภาษาศาสตร์ของราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับซีดีรอม) ใช้ว่า "ภาษาเอสเปอแรนโต" ครับ (ดูเพิ่มจาก Merriam-Webster) --Pi@k 13:46, 25 ตุลาคม 2005 (UTC)

ชื่อ - Thai communityแก้ไข

Anyone knows any Thai community learning/teaching Esperanto ?

ชื่อภาษานี้ควรเขียนตามการออกเสียงของภาษานี้ว่า เอสเปรันโต (ซึ่งใช้การออกเสียงของภาษาอิตาลี) ที่ใช้ว่า เอสเปอรันโต หรือ เอสเปอแรนโต เป็นการใช้ตามการออกเสียงในภาษาอังกฤษ ภาษานี้ถูกวิจารณ์ว่าไม่มีความเป็นกลาง เนื่องจากภาษานี้ถูกสร้างขึ้นจากพื้นฐานของภาษาลาติน ผู้เรียนที่รู้ภาษายุโรปจะเรียนได้ง่ายกว่ามาก เพราะใช้ตัวอักษรและมีรากศัพท์จากภาษาลาตินเหมือนกัน ทำให้ส่วนใหญ่ผู้ที่เรียนรู้ภาษานี้จึงเป็นประเทศที่รู้ภาษายุโรปเป็นหลัก ถ้านอกยุโรปจะเป็นแถบอเมริกาใต้ ในเอเชียก็เห็นมีประเทศจีนที่ส่งเสริมให้ใช้กันอยู่จนออกนิตยสารภาษาเอสเปรันโต แต่ก็เป็นเรื่องนโยบายของรัฐ ไม่ใช่ความสนใจของประชาชนเอง ผู้เรียนที่ไม่รู้ภาษายุโรปจะเรียนได้ยากกว่ามาก เท่ากับการเรียนภาษาตามธรรมชาติจริงภาษาหนึ่งเลยทีเดียว แต่จะใช้ได้จำกัดมาก ส่วนใหญ่ผู้ใช้จะอยู่ในยุโรปและอเมริกา เพราะยังไม่แพร่หลายทั่วไป ดังนั้นจึงไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไป หากเรียนภาษายุโรปสักภาษาหนึ่งก็จะใช้ได้มากกว่าทันที ในประเทศไทยเมื่อราวต้นทศวรรษ ๒๕๒๐ เคยมีความพยายามที่จะรวมกลุ่มจัดตั้งสมาคมเอสเปรันโตในประเทศไทยแต่ไม่สำเร็จ เพราะมีคนน้อย และไม่มีใครสนใจจะเรียนรู้เพี่อนำมาใช้งานอย่างจริงจัง ปัจจุบันมีเวบไซต์เอสเปรันโตประเทศไทยที่ www.geocities.com/esperanto4thai 203.152.5.12 19:59, 26 กรกฎาคม 2006 (UTC)ปภัสสร paphatsaun@yahoo.com

อย่างชื่อนี่ ควรสะกดเป็น "เอสเปรานโต" ตามการออกเสียง a เสียงยาว ??? --Manop | พูดคุย -   20:11, 26 กรกฎาคม 2006 (UTC)
ที่จริงแล้วจะออกเสียงสั้นหรือเสียงยาว ความหมายก็ไม่แตกต่างกัน เพราะเสียงสระ a e i o u ใน IPA ไม่ได้มีตัวทำให้อ่านออกเสียงยาว ที่รูปร่างคล้าย colon (:)--อ็อกตร้า บอนด์ 10:23, 1 ธันวาคม 2006 (UTC)

ไวยากรณ์ 16 ข้อแก้ไข

ขอเวลาให้ผมเขียนไวยากรณ์ของภาษาเอสเปรันโต ครบทั้ง 16 ข้อก่อนแล้วค่อยแก้นะครับ--อ็อกตร้า บอนด์ 10:20, 1 ธันวาคม 2006 (UTC)

กลับไปที่หน้า "ภาษาเอสเปรันโต"