พูดคุย:กาสาวพัสตร์

ธงพระธรรมจักร
ธงพระพุทธศาสนาสากล
กาสาวพัสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิพระพุทธศาสนา และสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะรวบรวมเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ถ้าต้องการมีส่วนร่วมโครงการ สามารถเข้าร่วมได้ที่หน้าโครงการ
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ

อันว่าด้วยการรวมบทความ กาสาวพัสตร์เข้ากับผ้าไตรจีวร

แก้

(ข้อสังเกตการใช้ศัพท์ในพระไตรปิฎก)

กาสาวพัสตร์ กาสายะ หรือบาลี กาสายวตฺถ มักพบในพระไตรปิฎกในฐานะเป็นสำนวนของผู้ศรัทธาออกบวช เช่น ยนฺนูนาห เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพเชยฺยนฺติ ฯ (สยามรฏฺฐสฺส เตปิฎกํ ๑/๑๐) แปลว่า ไฉนหนอ เราพึงปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต และกาสาวพัสตร์หรือกาสายะจะพบปรากฏอยู่กับสำนวนเช่นนี้แทบทั้งเล่ม

ส่วนผ้าไตรจีวรจะปรากฏในตัวพระวินัย หมายถึงตัวผ้านุ่งผ้าห่มของภิกษุโดยตรง เช่น จีวรขนฺธก ในพระวินัยปิฎก หมายเอาถึงกฎการจัดการผ้า (รวมทั้งผ้ากาสาวพัสตร์) ทั้งปวงของพระภิกษุ

อันนี้หมายเพียงลักษณะการใช้คำของคำทั้งสองนี้

ในส่วนความหมายแล้ว ผมว่าทั้งสองศัพท์ไม่ต่างกัน เพราะพระวินัยอนุญาตผ้าไว้ ๓ ผืน ดังนั้น ไตรจีวรก็คือกาสาวพัสตร์ กาสาวพัสตร์ก็คือไตรจีวร

ในวิกิภาษาอังกฤษ รวมผ้า ๓ ประเภทคือ สังฆาฎิ-อุตราสงฆ์-อันตรวาสก เข้าไว้ด้วยกันในบทความกาสาวพัสตร์ได้

หากสร้างไตรจีวรแล้วลิงก์ไปกาสาวะในอังกฤษก็ไม่เป็นสากล จึงเห็นสมควรที่จะย้ายเนื้อหาไตรจีวรมาที่กาสาวพัสตร์ แล้วจึงอธิบายไตรจีวรแยกไว้ในบทนำของบทความและแตกเป็นหัวข้อย่อย คือผ้าทั้ง ๓ ได้

มีความคิดเห็นเป็นดังนี้ --  ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 03:24, 2 กันยายน 2554 (ICT)

กลับไปที่หน้า "กาสาวพัสตร์"