ที่ดินในสภาพธรรมชาติ

(เปลี่ยนทางจาก พื้นที่ไร้มนุษย์อาศัย)

ที่ดินในสภาพธรรมชาติ (อังกฤษ: wilderness หรือ wildland) โดยทั่วไปแล้วหมายถึง พื้นที่ ที่สภาพแวดล้อมไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยการกระทำของมนุษย์

ที่ดินในสภาพธรรมชาติ

ที่ดินในสภาพธรรมชาติมีความหมายครอบคลุม ป่าดงดิบ และสภาพนิเวศอื่น ๆ ที่ไม่ถูกดัดแปลงอย่างเห็นได้ชัดจากกิจกรรมของมนุษย์

ที่ดินในสภาพธรรมชาติเป็นแหล่งสำหรับศึกษาระบบนิเวศ การอนุรักษ์ธรรมชาติ และกิจกรรมนันทนาการ