ที่ดินในสภาพธรรมชาติ

(เปลี่ยนทางจาก พื้นที่ไร้มนุษย์อาศัย)

ที่ดินในสภาพธรรมชาติ (อังกฤษ: wilderness หรือ wildland) โดยทั่วไป แล้วหมายถึง พื้นที่ ที่สภาพแวดล้อม ไม่ได้ถูกแปลี่ยนแปลง โดยการกระทำของมนุษย์

ที่ดินในสภาพธรรมชาติมีความหมายครอบคลุม ป่าดงดิบ และสภาพนิเวศอื่นๆ ที่ไม่ถูกดัดแปลงอย่างเห็นได้ชัดจากกิจกรรมของมนุษย์

ที่ดินในสภาพธรรมชาติเป็น แหล่งสำหรับศึกษาระบบนิเวศ การอนุรักษ์ธรรมชาติ และ กิจกรรมนันทนาการ