ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูล เพลง"

เลิกใช้ prev_single, this_single, next_single เนื่องจากล้าสมัย
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เลิกใช้ prev_single, this_single, next_single เนื่องจากล้าสมัย)
{{ {{{|safesubst:}}}#invoke:Unsubst-infobox||$params=name,cover,cover_size,alt,border,caption,type,artist,album,EP,language,English_title,A-side,B-side,written,published,released,recorded,studio,venue,genre,length,label,writer,composer,lyricist,producer,chronology,prev_title,prev_title2,prev_year,title,title2,year,next_title,next_title2,next_year,prev_single,this_single,next_single,tracks,misc|$set1={{{{{|safesubst:}}}#switch:{{{{{|safesubst:}}}lc:{{{type|{{{Type|}}}}}}}}|single|[[single (music)|single]]|singles|[[single (music)|singles]]|ซิงเกิล|[[ซิงเกิล]]=name,cover,cover_size,alt,border,caption,type,artist,{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{EP|}}}|EP,|album,}}language,English_title,A-side,B-side,released,recorded,studio,venue,genre,length,label,{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{writer|{{{Writer|}}}}}}|writer,|composer,lyricist,}}producer,chronology,prev_title,prev_title2,prev_year,{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{title2|}}}|title,}}title2,year,next_title,next_title2,next_year,misc|name,cover,cover_size,alt,border,caption,type,artist,{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{EP|}}}|EP,|album,}}language,English_title,released,recorded,studio,venue,genre,length,label,{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{writer|{{{Writer|}}}}}}|writer,|composer,lyricist,}}producer,chronology,{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{tracks|{{{Tracks|}}}}}}|tracks,}}misc}}|$set3=name,cover,cover_size,alt,border,caption,type,language,English_title,written,published,{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{recorded|{{{Recorded|}}}}}}{{{length|{{{Length|}}}}}}|recorded,length,}}writer,composer,lyricist,misc|$extra=cover_size,border,caption,EP,language,English_title,A-side,B-side,chronology,prev_title2,title2,year,next_title2,prev_no,next_no,prev,next,tracks,misc|$aliases={{{{{|safesubst:}}}#if:{{{title2|}}}||title>name,}}Name>name,image>cover,Cover>cover,cover size>cover_size,Cover size>cover_size,Alt>alt,Border>border,Caption>caption,Type>type,Artist>artist,original_artist>artist,Album>album,from_album>album,from Album>album,Language>language,english_title>English_title,Writer>writer,Composer>composer,Lyricist>lyricist,Written>written,Published>published,Genre>genre,Recorded>recorded,Studio>studio,Venue>venue,Length>length,Producer>producer,Released>released,Label>label,a-side>A-side,b-side>B-side,Chronology>chronology,Last single>prev_singleprev_title,This single>this_singletitle,Next single>next_singlenext_title,Tracks>tracks,Misc>misc|prev_track={{{{{|safesubst:}}}#if:{{{prev_track|}}}|{{{prev_track}}}|{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{prev|}}}|{{{{{|safesubst:}}}#invoke:String|match|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|1={{{prev|}}}|2=^["“‘'](.+)["”’']$|nomatch=}}}}}}|prev={{{{{|safesubst:}}}#if:{{{prev|}}}|{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{{{|safesubst:}}}#invoke:String|match|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|1={{{prev|}}}|2=^["“‘'](.+)["”’']$|nomatch=}}||{{{prev}}}}}}}|next_track={{{{{|safesubst:}}}#if:{{{next_track|}}}|{{{next_track}}}|{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{next|}}}|{{{{{|safesubst:}}}#invoke:String|match|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|1={{{next|}}}|2=^["“‘'](.+)["”’']$|nomatch=}}}}}}|next={{{{{|safesubst:}}}#if:{{{next|}}}|{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{{{|safesubst:}}}#invoke:String|match|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|1={{{next|}}}|2=^["“‘'](.+)["”’']$|nomatch=}}||{{{next}}}}}}}|prev_no={{{{{|safesubst:}}}#if:{{{prev_no|}}}|{{{{{|safesubst:}}}#ifeq:{{{{{|safesubst:}}}#expr:{{{track_no|0}}}-1}}|{{{prev_no}}}||{{{prev_no}}}}}}}|next_no={{{{{|safesubst:}}}#if:{{{next_no|}}}|{{{{{|safesubst:}}}#ifeq:{{{{{|safesubst:}}}#expr:{{{track_no|0}}}+1}}|{{{next_no}}}||{{{next_no}}}}}}}|chronology={{{{{|safesubst:}}}#if:{{{chronology|{{{Chronology|}}}}}}|{{{{{|safesubst:}}}#switch:{{{{{|safesubst:}}}lc:{{{type|{{{Type|}}}}}}}}|single|[[single (music)|single]]|singles|[[single (music)|singles]]|ซิงเกิล|[[ซิงเกิล]]={{{{{|safesubst:}}}#invoke:String|replace|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|1={{{chronology|{{{Chronology}}}}}}|2=%s*singles$|5=false}}|{{{chronology|{{{Chronology|}}}}}}}}}}|recorded={{{{{|safesubst:}}}#if:{{{recorded|{{{Recorded|}}}}}}|{{{{{|safesubst:}}}#invoke:String|replace|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|1={{{recorded|{{{Recorded}}}}}}|2=[ ]–[ ]|3={{snd}}|plain=false}}}}|$flags=override|$B={{#ifeq:{{#invoke:Is infobox in lead|main|[Ii]nfobox [Ss]ong}}|true|{{if all|{{#ifeq:{{year|{{wikidata|property|P577}}|}}|error||1}}|{{{artist|}}}|n=2|then={{short description|{{year|{{wikidata|property|P577}}}} {{lc:{{plain text|{{กล่องข้อมูล เพลง/ลิงก์|{{{type|เพลง}}}}}}}}}โดย{{plain text|{{{artist|}}}}}|noreplace}}}}}}
 
{{Infobox
| rowcellstyle45 = {{#if:{{{__µ|}}}|display: none;}}
| data45 = {{#if:{{{tracks|{{{Tracks|}}}}}}||{{#if:{{{prev_title|}}}{{{next_title|}}}{{{prev_single|}}}{{{next_single|}}}|
{{(!}} style="background: transparent; width: 100%; min-width: 100%; border-collapse: collapse; display: inline-table;"
{{!}}- style="line-height: 1.4em;"
{{!}} style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: top; padding: .2em .1em .2em 0;" {{!}} {{#if:{{{prev_title|}}}|"{{{prev_title|}}}" {{#if:{{{prev_title2|}}}| / "{{{prev_title2|}}}"}}{{#if:{{{prev_year|}}}|<br />({{{prev_year|}}})}}|{{{prev_single|{{{Last single|}}}}}}}}
{{!}} style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: top; padding:.2em .1em;" {{!}} {{#if:{{{title2|}}}|"{{if empty|{{#switch:{{{title|}}}|{{BASEPAGENAME}}|{{PAGENAMEBASE}}='''{{{title}}}'''|{{{title|}}}}}|'''{{if empty|{{{name|}}}|{{{Name|}}}|{{PAGENAMEBASE}}}}'''}}" / "{{#switch:{{{title2}}}|{{BASEPAGENAME}}|{{PAGENAMEBASE}}='''{{{title2}}}'''|{{{title2}}}}}"|"'''{{if empty|{{{this_single|}}}|{{{This single|}}}|"'''{{{name|}}}'''"|"'''{{{Name|}}}'''"|"'''{{{title|}}}'''"|"'''{{PAGENAMEBASE}}}}'''"}}}} {{#if:{{{prev_year|}}}{{{next_year|}}}|<br />({{{year|{{#invoke:String|match|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|{{{released|{{{Released|}}}}}}|%d%d%d+|match=3}}}}})}}
{{!}} style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: top; padding: .2em 0 .2em .1em;" {{!}} {{#if:{{{next_title|}}}|"{{{next_title|}}}" {{#if:{{{next_title2|}}}| / "{{{next_title2|}}}"}}{{#if:{{{next_year|}}}|<br />({{{next_year|}}})}}|{{{next_single|{{{Next single|}}}}}}}}
{{!)}}
}}}}
 
| below = {{{misc|{{{Misc|}}}}}}
}}{{main other|{{#if:{{{Type|}}}{{{Writer|}}}{{{Tracks|}}}{{{Recorded|}}}{{{Length|}}}{{{prev|}}}{{{next|}}}{{{prev_no|}}}{{{track_no|}}}{{{next_no|}}}{{{Chronology|}}}{{{Name|}}}{{{Cover|}}}{{{cover size|}}}{{{Cover size|}}}{{{Alt|}}}{{{Border|}}}{{{Caption|}}}{{{Artist|}}}{{{original_artist|}}}{{{Album|}}}{{{from Album|}}}{{{Language|}}}{{{a-side|}}}{{{b-side|}}}{{{Written|}}}{{{Published|}}}{{{Released|}}}{{{Studio|}}}{{{Venue|}}}{{{Genre|}}}{{{Label|}}}{{{Composer|}}}{{{Lyricist|}}}{{{Producer|}}}{{{prev_single|}}}{{{next_single|}}}{{{Misc|}}}{{{Last single|}}}{{{last_single|}}}{{{This single|}}}{{{this_single|}}}{{{Next single|}}}|[[หมวดหมู่:หน้าที่ใช้กล่องข้อมูลเพลงที่มีพารามิเตอร์ล้าสมัย]]}}{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=[[หมวดหมู่:หน้าที่ใช้กล่องข้อมูลเพลงที่มีพารามิเตอร์ที่ไม่รู้จัก|_VALUE_{{PAGENAME}}]]|preview=หน้าที่ใช้ [[แม่แบบ:กล่องข้อมูล เพลง]] ที่มีพารามิเตอร์ที่ไม่รู้จัก "_VALUE_"|ignoreblank=y|type|Type|EP|writer|Writer|title2|tracks|Tracks|recorded|Recorded|length|Length|prev_track|prev|next_track|next|prev_no|track_no|next_no|chronology|Chronology|name|Name|title|image|cover|Cover|cover_size|cover size|Cover size|cover_upright|alt|Alt|border|Border|caption|Caption|artist|Artist|original_artist|album|Album|from_album|from Album|language|Language|English_title|english_title|A-side|a-side|B-side|b-side|written|Written|published|Published|released|Released|studio|Studio|venue|Venue|genre|Genre|label|Label|composer|Composer|lyricist|Lyricist|producer|Producer|prev_title|next_title|prev_single|this_single|next_single|__µ|prev_title2|prev_year|next_year|year|next_title2|misc|Misc}}{{#if:{{{length|{{{Length|}}}}}}|{{#if:{{#invoke:String|match|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|1={{#invoke:hms|main|duration={{{length|{{{Length|}}}}}}}}|2=class="duration"|plain=true|nomatch=}}|[[หมวดหมู่:Articles with hAudio microformats]]}}{{#if:{{{writer|}}}{{{Writer|}}}{{{composer|}}}{{{Composer|}}}{{{lyricist|}}}{{{Lyricist|}}}||[[หมวดหมู่:บทความเพลงที่ไม่มีผู้ประพันธ์เพลง]]}}{{#if:{{both|{{{writer|}}}{{{Writer|}}}|{{{composer|}}}{{{Composer|}}}}}|[[หมวดหมู่:บทความเพลงที่มีทั้งผู้ประพันธ์ดนตรีและผู้ประพันธ์เพลง]]}}{{#if:{{both|{{{writer|}}}{{{Writer|}}}|{{{lyricist|}}}{{{Lyricist|}}}}}|[[หมวดหมู่:บทความเพลงที่มีทั้งผู้ประพันธ์เนื้อเพลงและผู้ประพันธ์เพลง]]}}{{#if:{{{lyricist|}}}{{{Lyricist|}}}|{{#if:{{{composer|}}}{{{Composer|}}}||[[หมวดหมู่:บทความเพลงที่มีผู้ประพันธ์เนื้อเพลงแต่ไม่ใช่ผู้ประพันธ์ดนตรี]]}}}}}}{{#if:{{#invoke:String|match|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|1={{{name|}}}{{{cover|}}}{{{cover_size|}}}{{{alt|}}}{{{border|}}}{{{caption|}}}{{{type|}}}{{{artist|}}}{{{album|}}}{{{EP|}}}{{{language|}}}{{{English_title|}}}{{{writer|}}}{{{composer|}}}{{{lyricist|}}}{{{written|}}}{{{published|}}}{{{genre|}}}{{{recorded|}}}{{{studio|}}}{{{venue|}}}{{{length|}}}{{{producer|}}}{{{released|}}}{{{label|}}}{{{A-side|}}}{{{B-side|}}}{{{chronology|}}}{{{prev_title|}}}{{{prev_title2|}}}{{{prev_year|}}}{{{title|}}}{{{title2|}}}{{{year|}}}{{{next_title|}}}{{{next_title2|}}}{{{next_year|}}}{{{prev|}}}{{{prev_no|}}}{{{next|}}}{{{next_no|}}}{{{tracks|}}}{{{Name|}}}{{{image|}}}{{{Cover|}}}{{{cover size|}}}{{{Cover size|}}}{{{Alt|}}}{{{Border|}}}{{{Caption|}}}{{{Type|}}}{{{Artist|}}}{{{original_artist|}}}{{{Album|}}}{{{from_album|}}}{{{from Album|}}}{{{Language|}}}{{{english_title|}}}{{{Writer|}}}{{{Composer|}}}{{{Lyricist|}}}{{{Written|}}}{{{Published|}}}{{{Genre|}}}{{{Recorded|}}}{{{Studio|}}}{{{Venue|}}}{{{Length|}}}{{{Producer|}}}{{{Released|}}}{{{Last single|}}}{{{last_single|}}}{{{This single|}}}{{{this_single|}}}{{{Next single|}}}{{{next_single|}}}{{{Label|}}}{{{a-side|}}}{{{b-side|}}}{{{Chronology|}}}{{{Tracks|}}}x|2=</?t[drh][ >]|nomatch=}}|[[หมวดหมู่:กล่องข้อมูลเพลงจัดตารางผิดรูปแบบ|S]]}}}}
}}<noinclude>
{{คู่มือการใช้งาน}}