ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อวันสำคัญของไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| 1 มกราคม
| [[วันขึ้นปีใหม่]]<ref name="public holidays"/>
| ฉลองวันเริ่มต้นแรกของปีใหม่ทั้งตาม[[ปฏิทินสุริยคติไทย]]และ[[ปฏิทินกริกอเรียน]] เฉลิมฉลองวันเริ่มต้นปีใหม่ ใน พ.ศ. 2432–2484 วันนี้จัดขึ้นในวันที้ 1 เมษายน
|-
| [[จันทร์เพ็ญ|ขึ้น 15 ค่ำ]] [[ปฏิทินจันทรคติไทย|เดือน]] 3 {{small|(กุมภาพันธ์หรือมีนาคม)}}{{ref|lunar month|a}}
| [[วันมาฆบูชา]]<ref name="public holidays"/>{{ref|alcohol|b}}
| พิธีของ[[ชาวศาสนาพุทธ]] เพื่อรำลึกระลึกถึงวันที่[[พระโคตมพุทธเจ้า]]ทรงสอนแสดง[[โอวาทปาติโมกข์]]เมื่อ 45 ปีก่อน พ.ศ.
|-
| 6 เมษายน
| [[วันจักรี]]<ref name="public holidays"/>
| ระลึกถึงการก่อตั้งสถาปนา[[ราชวงศ์จักรี]]และ[[กรุงเทพมหานคร]]โดย[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]]ในเมื่อ พ.ศ. 2325 รู้จักกันเป็นทางการว่า วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
|-
| 13–15 เมษายน
| เทศกาล[[วันสงกรานต์]]<ref name="public holidays"/>
| เฉลิมฉลองปีใหม่ไทย ประชาชนหลายคนเดินทางกลับบ้านไปรวมญาติมิตรและครอบครัว วันแรกมีชื่อว่า วันมหาสงกรานต์ วันที่สองคือ วันเนา และวันที่สามคือ วันเถลิงศก ในวันที่ 13 ถือเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันที่ 14 ถือเป็น[[วันครอบครัว]]
|-
| 4 พฤษภาคม
| [[วันฉัตรมงคล]]
| รำลึกถึงการครองราชสมบัติ[[พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562|บรมราชาภิเษก]]ของ[[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ในเมื่อ พ.ศ. 2562 และ[[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] พระราชบิดาของพระองค์ใน พ.ศ. 2493 เคยจัดในวันที่ 5 พฤษภาคม แล้วยกเลิกใน พ.ศ. 2560 และจัดตั้งใหม่ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (เริ่มใช้อย่างเป็นทางการใน 2563)<ref>{{cite journal|title=ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2560|work=Royal Thai Government Gazette|volume=134|issue=Special 112D| date=24 April 2017|accessdate=5 December 2019|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/112/2.PDF}}</ref><ref name="2019 proclamation" />
|-
| พฤษภาคม, วันที่ตามกำหนด
| [[แรกนาขวัญ]]และวันพืชมงคล<ref name="public holidays"/>{{ref|private|c}}
| พิธีให้พรแก่ชาวนาของประเทศเป็นการประกาศฤดูทำนา มีชื่อทางการว่า วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และเป็นวันชาวไร่ (Farmer's Day) วันที่ในแต่ละปีจะกำหนดและประกาศโดย[[สำนักพระราชวัง]]
|-
| ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 {{small|(พฤษภาคมหรือมิถุนายน)}}{{ref|lunar month|a}}
| [[วันวิสาขบูชา]]{{ref|alcohol|b}}<ref name="public holidays"/>
| พิธีของชาว[[ศาสนาพุทธ]] เพื่อรำลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้า[[พระโคตมพุทธเจ้า]]ประสูติ,เมื่อ 80 ปีก่อน พ.ศ. ตรัสรู้เมื่อ 45 ปีก่อน พ.ศ. และปรินิพพานเมื่อ 1 ปีก่อน พ.ศ. วันนี้ถือเป็นวันต้นไม้แห่งชาติด้วย (National Tree Day)
|-
| 3 มิถุนายน
| วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
|รำลึก เฉลิมฉลองถึงวันพระราชสมภพของ[[สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี]]ในเมื่อ พ.ศ. 2521<ref name=KE-20190514>{{cite news |title=NEW QUEEN'S BIRTHDAY DESIGNATED AS PUBLIC HOLIDAY |url=http://www.khaosodenglish.com/news/2019/05/14/new-queens-birthday-designated-as-public-holiday/ |accessdate=2019-05-15 |work=Khaosod English |date=2019-05-14}}</ref>
|-
| 28 กรกฎาคม
| วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
| รำลึกเฉลิมฉลองถึงวันพระราชสมภพของ[[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ในเมื่อ พ.ศ. 2495
|-
| ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 {{small|(กรกฎาคมหรือสิงหาคม)}}{{ref|lunar month|a}}
| [[วันอาสาฬหบูชา]]<ref name="public holidays"/>{{ref|alcohol|b}}
| พิธีของชาว[[ศาสนาพุทธ]] รำลึกเพื่อระลึกถึงการแสดง[[ธัมมจักกัปปวัตนสูตร]] วาทกรรมแรกอันเป็นปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้า[[พระโคตมพุทธเจ้า]]เมื่อ 45 ปีก่อน พ.ศ. และเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
|-
| แรม 1 ค่ำ เดือน 8 {{small|(กรกฎาคมหรือสิงหาคม)}}{{ref|lunar month|a}}
| [[วันเข้าพรรษา]]<ref name="public holidays"/>{{ref|alcohol|b}}{{ref|private|c}}
| พิธีของ[[ศาสนาพุทธ]] เป็นวันเริ่มต้นการพำนักของ[[พระสงฆ์]] ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอด 3 เดือนใน[[ฤดูฝน]]ตามที่[[พระวินัยปิฎก|พระวินัย]]บัญญัติไว้
| พิธีของชาวพุทธ เป็นวันเริ่มจำวัด
|-
| 12 สิงหาคม
| วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง<ref name="public holidays"/>
| รำลึกเฉลิมฉลองถึงวันพระราชสมภพของ[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]]ในเมื่อ พ.ศ. 2475 และเป็น[[วันแม่แห่งชาติ (ประเทศไทย)|วันแม่แห่งชาติ]]
|-
| 13 ตุลาคม
| วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
| รำลึกถึงวันสวรรคตของ[[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]]ในเมื่อ พ.ศ. 2559
|-
| 23 ตุลาคม
| [[วันปิยมหาราช]]<ref name="public holidays"/>
| รำลึกถึงวันสวรรคตของ[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ในเมื่อ พ.ศ. 2453
|-
| 5 ธันวาคม
| วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร<ref name="public holidays"/>
| รำลึกถึงวันพระราชสมภพของ[[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]]ในเมื่อ พ.ศ. 2470 ถือเป็น[[วันชาติ (ประเทศไทย)|วันชาติ]]และ[[วันพ่อแห่งชาติ]] ทาง[[สหประชาชาติ]]ยกย่องพระองค์จากผลงานในด้าน[[ปฐพีศาสตร์]]โดยการตั้งวันพระราชสมภพเป็น[[วันดินโลก (World Soil Day)]]<ref>{{cite web |title=World Soil Day 5 December |url=https://www.un.org/en/observances/world-soil-day |website=United Nations |accessdate=8 December 2019}}</ref>
|-
| 10 ธันวาคม
| [[วันรัฐธรรมนูญ (ประเทศไทย)|วันรัฐธรรมนูญ]]<ref name="public holidays"/>
| ระลึกถึงการประกาศใช้[[พระรัฐธรรมนูญแห่งราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินอาณาจักรสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475|รัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรก]]ใน พ.ศ. 2475
|-
| 31 ธันวาคม
| [[วันสิ้นปี]]<ref name="public holidays"/>
| วันสุดท้ายของปีตาม[[ปฏิทินสุริยคติไทย]]และ[[ปฏิทินกริกอเรียน]] เฉลิมฉลองวันส่งท้ายปีเก่า ใน พ.ศ. 2432–2484 วันนี้จัดขึ้นในวันที้ 31 มีนาคม
|}
* {{note|lunar month|a}}วันหยุดตาม[[ปฏิทินจันทรคติไทย]]
! วันที่ !! ชื่อ !! ตั้งแต่ !! หมายเหตุ
|-
| วันเสาร์ที่ 2 สองของเดือนมกราคม
| [[วันเด็กแห่งชาติ (ประเทศไทย)|วันเด็กแห่งชาติ]]
| 2509
| ตระหนักถึง[[เด็ก]]ทั่วประเทศ มีการฉลองทั่วไป โดยเฉพาะหน่วยงานรัฐบาล โดยมีกิจกรรมหลายอย่างให้เด็ก ๆ ได้เล่น โดยจัดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2508 ตอนแรกเคยอยู่ในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมตั้งแต่ พ.ศ. 2498–2507
|-
| 13 มกราคม
| วันการบินแห่งชาติ
| 2538
| ระลึกถึงวันที่[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ทรงทอดพระเนตรการบินโดนนายทหารนักบินไทยเมื่อ พ.ศ. 2456 อันเป็นจุดเริ่มต้นการบินของไทย (เริ่มในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537)<ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=120047|title=เรื่อง ขอให้พิจารณากำหนด "วันการบินแห่งชาติ" (13 มกราคม)|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref>
|-
| 14 มกราคม
| วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
| 2533
| สนับสนุนส่งเสริมการรักษาผืนป่าของชาติและต่อต้าน[[การทำลายป่า]]<ref>{{cite web|publisher=The Secretariat of the Cabinet|accessdate=19 May 2019|title=ขออนุมัติให้วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ| url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=118961}}</ref> (เริ่มในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2533)<ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=118961|title=เรื่อง ขออนุมัติให้วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref>
|-
| 16 มกราคม
| [[วันครู]]
| 2500
| ระลึกถึงการประกาศใช้พระราชบัญญัติครูฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. 2488 โดยยกย่องคุณครูทั่วประเทศ โรงเรียนถือเป็นวันหยุด โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ภายใต้[[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] (เริ่มในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2499)<ref>{{cite journal|title=ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันครู วันกสิกร และวันแพทย์|journal=Royal Thai Government Gazette|date=11 December 1956|volume=73|issue=103|page=3688|accessdate=1 June 2019|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/103/3688.PDF}}</ref>
|-
| 17 มกราคม
| วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
| 2532
| ระลึกถึงวันที่[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ทรงพบ[[จารึกพ่อขุนรามคำแหง|ศิลาจารึก]]ของ[[พ่อขุนรามคำแหงมหาราช]]เมื่อ พ.ศ. 2376 เดิมจัดในวันที่ 17 พฤศจิกายน อันเป็นวันที่[[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ทรงเปิด[[พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช]] ณ [[อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย]]เมื่อ พ.ศ. 2526
|-
| 18 มกราคม
| [[วันกองทัพไทย]]
| 2503
| รำลึกถึงชัยชนะของ[[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช]]ต่อ[[มังกยอชวา]] อุปราชพม่าใน[[สงครามยุทธหัตถีที่เกิดขึ้นประมาณ]]เมื่อ พ.ศ. 21362135 อันเป็นเหตุการณ์สำคัญทางทหารของไทย (เริ่มจัดตั้งแต่ พ.ศ. 2550)<ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=208419|title=เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันกองทัพไทย|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref> จัดในวันที่ 8 เมษายนตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ถึง 2523 (ปัจจุบันเป็นวันครบรอบการก่อตั้งกระทรวงกลาโหม); จัดในวันที่ 25 มกราคม ตั้งแต่ พ.ศ. 2524–2549<ref>{{cite journal|title=ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันกองทัพไทย และวันสถาปนากระทรวงกลาโหม|journal=Royal Thai Government Gazette|date=19 June 1980|volume=97|issue=94|page=1|accessdate=1 June 2019|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/D/094/1.PDF}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=53894|title=เรื่อง วันกองทัพไทย|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref>
|-
| 2 กุมภาพันธ์
| [[วันนักประดิษฐ์]]
| 2538
| รำลึกระลึกถึงการจดทะเบียนสิทธิบัตร[[กังหันน้ำ]]ชัยพัฒนา]]ของ[[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรใน]]เมื่อ พ.ศ. 2536 โดยยกย่องผลงานการประดิษฐ์นวัตกรรม (เริ่มจัดในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537)<ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=119935|title=เรื่อง การสถาปนา "วันนักประดิษฐ์"|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref>
|-
| 3 กุมภาพันธ์
| [[วันทหารผ่านศึก (ประเทศไทย)|วันทหารผ่านศึก]]
| 2501
| รำลึกระลึกถึงการก่อตั้ง[[องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก]]เมื่อ พ.ศ. 2491 โดยยกย่องและแสดงความคารวะต่อทหารผ่านศึก จัดพิธีวางพวงมาลาที่[[อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ]]และพิธีสวนสนามที่[[กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์]] (เริ่มเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500)<ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=48455|title=เรื่อง กำหนดวันทหารผ่านศึก|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=46195|title=เรื่อง ขอให้ประกาศวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึก|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref>
|-
| 24 กุมภาพันธ์
| วันศิลปินแห่งชาติ
|
| เฉลิมพระเกียรติ[[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]] ผู้เป็นปฐมบรมศิลปินเนื่องในวันพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2310 โดยมีการยกย่องศิลปินผู้มีความสามารถ เป็นที่ยอมรับของวงการ และมีผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็น[[ศิลปินแห่งชาติ]]
| มีการยกย่อง[[ศิลปินแห่งชาติ]] และเป็นวันพระราชสมภพของ[[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]]
|-
| 6 กุมภาพันธ์
| [[วันมวยไทย]]
| 2554
| เฉลิมพระเกียรติ[[พระเจ้าสุริเยนทราธิบดี]] ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์เนื่องในวันเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. 2246 โดยมีการเชิดชู[[มวยไทย]]
|-
| 24 กุมภาพันธ์
| วันปลอดควันพิษจากไฟป่า
| 2544
| ส่งเสริมการไม่จุดไฟเผาป่า ป้องกันการเกิด[[ไฟป่า]]
|-
| 26 กุมภาพันธ์
| [[วันสหกรณ์แห่งชาติ]]
| 2510
| ระลึกถึงการก่อตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้เมื่อ พ.ศ. 2459 อันเป็นจุดเริ่มต้นการสหกรณ์ไทย (เริ่มในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510)<ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=64997|title=เรื่อง ขอกำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์ของชาติ|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref>
|-
| 13 มีนาคม
| [[วันช้างไทย]]
| 2542
| ถูกเสนอแนะส่งเสริมการอนุรักษ์[[ช้างอินเดีย|ช้างไทย]] ริเริ่มโดยมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย และส่งให้คณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ช้างไทย (the Coordinating Subcommittee for the Conservation of Thai Elephants) สาเหตุที่เลือกวันนี้เพราะทาง[[กรมป่าไม้]]ได้เลือกช้างขาว[[ช้างเผือก]]เป็นสัตว์ประจำชาติไทยในวันที่ 13 มีนาคมเมื่อ พ.ศ. 2506 (เริ่มในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541)<ref>{{cite journal|title=ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วันช้างไทย|journal=Royal Thai Government Gazette|date=28 June 1998|volume=115|issue=49D|page=1|accessdate=1 June 2019|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/D/049/1.PDF}}</ref>
|-
| 31 มีนาคม
| วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
| 2536
| รำลึกถึงวันพระราชสมภพของ[[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]]เมื่อ พ.ศ. 2331 (เริ่มในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2535)<ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=118438|title=เรื่อง กำหนดวันเนื่องในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันสำคัญของชาติ|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=127745|title=เรื่อง พระราชสมัญญามหาราช แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref>
|-
| 1 เมษายน
| วันข้าราชการพลเรือน
| 2522
| รำลึกระลึกถึงการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรกในเมื่อ พ.ศ. 2471 โดยยกย่องข้าราชการพลเรือนดีเด่น และสร้างความเข้าใจอันดีต่อบทบาทหน้าที่ของ[[ข้าราชการพลเรือนสามัญ|ข้าราชการพลเรือน]]
|-
| 2 เมษายน
| [[วันอนุรักษ์มรดกไทย]]
| 2538
| รำลึกวันพระราชสมภพของเฉลิมพระเกียรติ[[สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของอันเป็นมรดกชาติเนื่องในวันพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2498 โดยส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกของชาติไทย
|-
| 2 เมษายน
| วันหนังสือเด็กแห่งชาติ
| 2548
| ส่งเสริมการอ่านหนังสือของเด็ก ตรงกับวันหนังสือเด็กสากล (เริ่มในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548)<ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=202275|title=เรื่อง การกำหนดให้วันที่ 2 เมษายน เป็น "วันหนังสือเด็กแห่งชาติ"|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref>
|-
| 2 เมษายน
| วันรักการอ่าน
| 2552
| เฉลิมพระเกียรติ[[สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] เจ้าฟ้านักอ่านเนื่องในวันพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2498 ส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
|-
| 8 เมษายน
| วันสถาปนากระทรวงกลาโหม
| 2524
| ระลึกถึงการสถาปนา[[กระทรวงกลาโหม (ประเทศไทย)|กระทรวงกลาโหม]]เมื่อ พ.ศ. 2430 (เริ่มในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2523)<ref>{{cite journal|title=ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันกองทัพไทย และวันสถาปนากระทรวงกลาโหม|journal=Royal Thai Government Gazette|date=19 June 1980|volume=97|issue=94|page=1|accessdate=1 June 2019|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/D/094/1.PDF}}</ref>
|-
| 9 เมษายน
| วันกองทัพอากาศ
| 2541
| วันก่อตั้งระลึกถึงการสถาปนา[[กองทัพอากาศไทย|กองทัพอากาศ]]ในเมื่อ พ.ศ. 2480 เดิมจัดในวันที่ 27 มีนาคม ในชื่อวันที่ระลึกกองทัพอากาศ อันเป็นวันที่จัดตั้งกองการบินทหารบกเมื่อ พ.ศ. 2457 (เริ่มในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2541)<ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=128103|title=เรื่อง ขอกำหนดให้วันที่ 9 เมษายน เป็นวันกองทัพอากาศ|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref>
|-
| 10 เมษายน
| วันยางพาราแห่งชาติ
| 2548
| รำลึกถึงวันถึงแก่อนิจกรรมของ[[พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)]] บิดาแห่งยางพาราไทยเมื่อ พ.ศ. 2456 โดยตระหนักถึงความสำคัญของยางพารา (เริ่มในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2547)<ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=201357|title=เรื่อง การจัดงานวันยางพาราแห่งชาติปี 2547|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref>
|-
| 25 เมษายน
| วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
| 2548
| รัฐพิธี รำลึกถึงวันสวรรคตของ[[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช]]สวรรคตในเมื่อ พ.ศ. 2148 (เริ่มในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548)<ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=205955|title=เรื่อง การกำหนดวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นวันรัฐพิธี|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref>
|-
| 30 เมษายน
| วันคุ้มครองผู้บริโภค
|
| ระลึกถึงการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. 2522 โดยตระหนักถึงการคุ้มครองผู้บริโภค (เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2523)
| เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2523
|-
| 1 พฤษภาคม
| [[วันแรงงาน|วันแรงงานแห่งชาติ]]<ref name="BOT" />
| 2515
| ตระหนักถึงแรงงาน ตรงกับ[[วันแรงงานนานาชาติ|วันแรงงานสากล]] รัฐวิสาหกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ และภาคเอกชนถือเป็นวันหยุด (เริ่มในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2515)<ref>{{cite journal|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดวันแรงงานแห่งชาติ|journal=Royal Thai Government Gazette|date=16 April 1972|volume=89|issue=61|page=45|accessdate=1 June 2019|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/A/061/45.PDF}}</ref>
|-
| 10 พฤษภาคม
| วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ
| 2540
| รำลึกถึง[[เหตุเพลิงไหม้โรงงานเคเดอร์ พ.ศ. 2536|เหตุเพลิงไหม้โรงงานเคเดอร์]]เมื่อ จังหวัดนครปฐมพ.ศ. 2536 โดยย้ำเตือนถึงความปลอดภัยในการทำงาน (คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในวันที่ 26 สิงหาคม 2540)<ref>[https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=216 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ]</ref><ref>[http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2540/1258186.pdf หนังสือกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ที่ รส 0611/1455 เรื่อง การกำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ]</ref>
|-
| 10 พฤษภาคม
| วันป่าชายเลนแห่งชาติ
| 2563
| สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2534 เป็นระลึกถึงวันที่[[พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] ทรงมีพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับ[[ป่าชายเลน]]เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2534 และส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่อง (คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในวันที่ 3 มีนาคม 2563)<ref>{{cite web|url=https://www.dmcr.go.th/detailAll/39517/nws/11|title=คนรักษ์ป่าเฮ!! ครม. ประกาศเห็นชอบให้ 10 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันป่าชายเลนแห่งชาติ”|work=Department of Marine and Coastal Resources|accessdate=11 May 2021}}</ref>
|-
| 14 พฤษภาคม
| วันอนุรักษ์ควายไทย
| 2560
| ระลึกถีงวันที่[[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] ทรงมีพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับธนาคารโค-กระบือเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2523 ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์[[ควาย|ควายไทย]]ขึ้น (เริ่มในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560)<ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99323307|title=เรื่อง การพิจารณากำหนด "วันอนุรักษ์ควายไทย"|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref>
|-
| 30 พฤษภาคม
| วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
| 2545
| รัฐพิธีรำลึกถึงวันสวรรคตของ[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]]เมื่อ พ.ศ. 2484 (เริ่มขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2545)<ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=186171|title=เรื่อง การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref>
|-
| 9 มิถุนายน
| วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
| 2558
| รำลึกถึงวันสวรรคตของ[[พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร]]สวรรคตในเมื่อ พ.ศ. 2489 (เริ่มขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)<ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99313698|title=เรื่อง การกำหนดวันคล้ายวันสรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref>
|-
| 25 มิถุนายน
| วันไอโอดีนแห่งชาติ
| 2546
| รำลึกระลึกถึงวันที่[[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] ทรงได้รับเหรียญทองจาก ICCIDD ในสภาการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนนานาชาติเมื่อ พ.ศ. 2540 โดยตระหนักถึงภัยจากโรคขาดสาร[[ไอโอดีน]] (เริ่มต้นในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2545)<ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=187474|title=เรื่อง กำหนดให้วันที่ 25 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันไอโอดีนแห่งชาติ|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref>
|-
| 26 มิถุนายน
| วันสุนทรภู่
|
| รำลึกถึงวันเกิดของ[[พระสุนทรโวหาร (ภู่)]] ในเมื่อ พ.ศ. 2329
|-
| 26 มิถุนายน
| [[วันต่อต้านยาเสพติดโลก]]
|
| วันสำคัญโดย[[สหประชาชาติ]] ตระหนักถึงปัญหาและต่อต้าน[[สารเสพติด]]
|-
| 1 กรกฎาคม
| วันสถาปนาลูกเลือแห่งชาติ
|
| ระลึกถึงการสถาปนา[[คณะลูกเสือแห่งชาติ]]เมื่อ พ.ศ. 2454
|-
| 29 กรกฎาคม
| [[วันภาษาไทยแห่งชาติ]]
| 2542
| ระลึกถึงวันที่[[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] ทรงร่วมวาทกรรมสาธารณะกับกลุ่มภาษาอภิปรายในหัวข้อ "ปัญหาการใช้คำไทยของ" ณ [[คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ]]เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505
|-
| 1 สิงหาคม
| [[วันสตรีไทย]]
| 2546
| ยกย่องเฉลิมพระเกียรติ[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]] โดยตระหนักถึงความสำคัญของสตรีไทย (เริ่มในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2546)<ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=193706|title=เรื่อง การกำหนดให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสตรีไทย|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref>
|-
| 16 สิงหาคม
| [[วันสันติภาพไทย]]
| 2538
| วันรำลึกผลถึงการประกาศสันติภาพของสงครามไทยใน[[สงครามโลกครั้งที่สอง]]เมื่อ พ.ศ. 2488 ส่งผลให้การประกาศสงครามเป็นโมฆะ (เริ่มในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2538)<ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=118713|title=เรื่อง การจัดงานครบ 50 ปี วันสันติภาพ 16 สิงหาคม 2538|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref>
|-
| 18 สิงหาคม
| [[วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ]]
| 2525
| รำลึกระลึกการคาดคะเนและทอดพระเนตร[[สุริยุปราคา]] 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411|สุริยุปราคาเต็มดวง]]ของ[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ในเมื่อ พ.ศ. 2411 (เริ่มในวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2525)<ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=991765|title=เรื่อง พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันวิทยาศาสตร์ไทย|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref>
|-
| 9 กันยายน
| วันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ทุ่งใหญ่นเรศวร มรดกโลก
| 2538
| ระลึกถึงการประกาศให้[[เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง]] เป็น[[แหล่งมรดกโลก]]โดย[[ยูเนสโก]]เมื่อ พ.ศ. 2534 (เริ่มในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2538)<ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=118106|title=เรื่อง ขอมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็น"วันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นเรศวร มรดกโลก"|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref>
|-
| 19 กันยายน
| วันพิพิธภัณฑ์ไทย
| 2538
| ระลึกถึงการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานหอคองคอเดีย อันเป็น[[พิพิธภัณฑสถาน]]แห่งแรกของไทยเมื่อ พ.ศ. 2417 (เริ่มในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2538)<ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=89554|title=เรื่อง วันพิพิธภัณฑ์ไทย|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref>
|-
| 20 กันยายน
| [[วันเยาวชนแห่งชาติ]]
|
| รำลึกถึงวันพระราชสมภพของ[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]เมื่อ พ.ศ. 2396 และ[[พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร]]เมื่อ พ.ศ. 2468 ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงเคยเป็นยุวกษัตริย์ โดยตระหนักถึงความสำคัญของ[[เยาวชน]]ไทย
|-
| 20 กันยายน
| วันอนุรักษ์รักษาดูคูคลองแห่งชาติ
| 2538
| ระลึกถึงการเสด็จประพาส[[คลองแสนแสบ]]ของ[[สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]]เมื่อ พ.ศ. 2537 โดยส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง (เริ่มในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2538)<ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=118831|title=เรื่อง รายงานผลการสัมมนาผู้นำท้องถิ่นริมคลองแสนแสบและคลองรังสิต|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref>
|-
| 21 กันยายน
| [[วันประมงแห่งชาติ]]
| 2525
| ตรงกับวันสถาปนากรมรักษาสัตว์น้ำเมื่อ พ.ศ. 2469 โดยเชิดชูอาชีพประมง เดิมจัดในวันที่ 13 เมษายน
|-
| 24 กันยายน
| [[วันมหิดล]]
|
| รำลึกถึงวันสวรรคตของ[[สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก]]เมื่อ "พระบิดาแห่งแพทย์แผนไทยสมัยใหม่"พ.ศ. 2472
|-
| 28 กันยายน
| [[วันพระราชทานธงชาติไทย]]
| 2560
| ระลึกถึงวันที่[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงให้มีพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พระราชทาน[[ธงชาติไทย]]แบบปัจจุบันในเมื่อ พ.ศ. 2460 (เริ่มในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559)<ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99321248|title=เรื่อง การฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref>
|-
| 1 ตุลาคม
| วันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
| 2557
| รัฐพิธีรำลึกถึงวันสวรรคตของ[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]เมื่อ พ.ศ. 2411 (เริ่มในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557<ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99310015|title=เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref> เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556)<ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99225988|title=เรื่อง การกำหนดให้มีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นวันรัฐพิธี|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref>
|-
| 14 ตุลาคม
| วัน 14 สิบสี่ตุลา ประชาธิปไตย
| 2546
| รำลึกถึง[[เหตุการณ์ 14 ตุลา]]เมื่อ พ.ศ. 2516 (เริ่มในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2546)<ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=194288|title=เรื่อง วัน 14 ตุลา ประชาธิปไตย|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref>
|-
| 17 ตุลาคม
| วันตำรวจ
| 2560
| ระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงฐานะกรมตำรวจเป็น[[สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ไทย)|สำนักงานตำรวจแห่งชาติ]]เมื่อ พ.ศ. 2541 เคยจัดในวันที่ 13 ตุลาคม (ตั้งแต่ 2458-2559) อันเป็นวันสถาปนากรมตำรวจเมื่อ พ.ศ. 2458
|-
| 19 ตุลาคม
| [[วันเทคโนโลยีของไทย]]
| 2544
| ระลึกถึงวันที่[[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]]ทรงอำนวยการสาธิต[[ฝนหลวง|ฝนเทียมสูตรใหม่]]เมื่อ พ.ศ. 2515 โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีของไทย
|-
| 21 ตุลาคม
| วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
| 2528
| เฉลิมพระเกียรติ[[สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี]] พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์เนื่องในวันพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2443 โดยยกย่องวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
|-
| 21 ตุลาคม
| วันพยาบาลแห่งชาติ
| 2533
| รำลึกวันพระราชสมภพของเฉลิมพระเกียรติ[[สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี]] พระมารดาแห่งการพยาบาลไทยเนื่องในวันพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2443 โดยยกย่องและตระหนักถึงวิชาชีพพยาบาล (เริ่มในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2533)<ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=119564|title=เรื่อง วันพยาบาลแห่งชาติ|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref>
|-
| 21 ตุลาคม
| [[วันรักต้นไม้ประจำปีของแห่งชาติ]]
| 2533
| เฉลิมพระเกียรติ[[สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี]] ผู้ทรงมีพระปณิธานฟื้นฟูธรรมชาติเนื่องในวันพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2443 ส่งเสริมการปลูกและบำรุงรักษา[[ไม้ต้น|ต้นไม้]] (เริ่มในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2533)<ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=118694|title=เรื่อง ขออนุมัติในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็น "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref>
|-
| 21 ตุลาคม
| วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
| 2532
| เฉลิมพระเกียรติ[[สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี]] พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทยเนื่องในวันพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2443 ตระหนักถึงการทันตสาธารณสุข (เริ่มในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2532)<ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=119920|title=เรื่อง วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref>
|-
| 24 ตุลาคม
| วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน
| [[วันสหประชาชาติ]]
|
| วันสำคัญโดย[[สหประชาชาติ]] ระลึกถึงการก่อตั้ง[[สหประชาชาติ]]เมื่อ ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488)
|-
| วันอาทิตย์ที่สามของเดือนพฤศจิกายน
| วันรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก
| 2556
| วันสำคัญโดย[[สหประชาชาติ]] เพื่อรำลึกและตระหนักถึงการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (เริ่มในวันที่ 15 มกราคม 2556)<ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99306597|title=เรื่อง การกำหนดให้วันรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) เป็นวันสำคัญของชาติ|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref>
|-
| 20 พฤศจิกายน
| [[วันกองทัพเรือ (ประเทศไทย)|วันกองทัพเรือ]]
|
| ระลึกถึงการเปิด[[โรงเรียนนายเรือ]] ณ [[พระราชวังเดิม]]ใน พ.ศ. 2449 โดยถือเป็นจุดเริ่มต้นของ[[กองทัพเรือไทย|กองทัพเรือสมัยใหม่]]
|-
| 25 พฤศจิกายน
| วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
| 2546
| รำลึกถึงวันสวรรคตของ[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ใน พ.ศ. 2468 (เริ่มในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546)<ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99194196|title=เรื่อง ขอกำหนดวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" เป็นวันสำคัญของไทย|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref>
|-
| 25 พฤศจิกายน
| วันประถมศึกษาแห่งชาติ
|
| เฉลิมพระเกียรติ[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ผู้ทรงสนับสนุนการ[[ประถมศึกษา]]เนื่องในวันสวรรคตเมื่อ พ.ศ. 2468 เดิมจัดในวันที่ 1 ตุลาคมในชื่อวันศึกษาประชาบาล อันเป็นประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. 2464
|-
| 27 พฤศจิกายน
| วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ
| 2545
| ตรงกับวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข โดยส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในการสร้างสุขภาพที่ดี (เริ่มในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545)<ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=189439|title=เรื่อง วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref>
|-
| 1 ธันวาคม
| วันดำรงราชานุภาพ
| 2544
| รำลึกถึงวันสิ้นพระชนม์ของ[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ]]เมื่อ พ.ศ. 2486<ref>{{cite web |url= http://www.prince-damrong.moi.go.th/English-1.htm
|title= Man of many talents
|author=<!--Staff writer(s); no by-line.-->
| วันสิ่งแวดล้อมไทย
| 2534
| ระลึกถึงวันที่[[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเมื่อ พ.ศ. 2532 โดยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (เริ่มในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534)<ref>{{cite web|url=http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=58889|title=เรื่อง การกำหนดวันสิ่งแวดล้อมไทย|work=Secretariat of the Cabinet website|accessdate=1 June 2019}}</ref>
|-
| 16 ธันวาคม
| วันกีฬาแห่งชาติ
| 2529
| รำลึกระลึกถึงวันที่[[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] ทรงได้รับเหรียญทองจากการแข่งเรือใบในการแข่งขัน[[กีฬาแหลมทอง 1967]] (พ.ศ. 2510)
|-
| 28 ธันวาคม
| วันที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
|
| รำลึกถึงการครองราชย์ปราบดาภิเษกของ[[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี]]ใน พ.ศ. 2311
|}
 
|-
| 4 มกราคม
| [[วันทหารม้า]]
| ชาวไทยเห็นความสำคัญของรำลึกถึงพระวีรกรรมความกล้าหาญในบ้านพรานนกในสมัย[[อาณาจักรอยุธยา|อยุธยา]]ของ[[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี]]ขณะดำรงตำแหน่งเป็นพระยาวชิรปราการ ในยุทธการบ้านพรานนกเมื่อ พ.ศ. 2309
|-
| 17 มกราคม
|-
| 5 มีนาคม
| [[วันนักข่าว]]
| ตรงกับวันก่อตั้งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูการสื่อสารมวลชนไทย
|
|-
| 8 มีนาคม
| [[วันสตรีสากล]]
| วันสำคัญโดย[[สหประชาชาติ]] ตระหนักถึงความสำคัญและสิทธิของ[[ผู้หญิง|สตรี]]
|-
| 2–8 เมษายน
| [[เทศกาลเช็งเม้ง]]
| พิธีของ[[ชาวจีน]] เพื่อแสดงความเคารพต่อ[[บรรพบุรุษ]]ผู้ล่วงลับ
|-
| 4 เมษายน
| [[วันภาพยนตร์แห่งชาติ]]
| ส่งเสริมการ[[ภาพยนตร์ไทย]]
|-
| 22 เมษายน
| [[วันคุ้มครองโลก]]
| วันสำคัญโดย[[สหประชาชาติ]] ตระหนักถึงการปกป้อง[[สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ]]ของโลก
|-
| 8 พฤษภาคม
| วันกาชาดสากล
| วันสำคัญโดย[[กาชาด|ขบวนกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงนานาชาติ]] เพื่อรำลึกถึงวันเกิดของ[[อ็องรี ดูว์น็อง]] บิดาแห่งกาชาดสากลเมื่อ ค.ศ. 1828 (พ.ศ. 2371)
|-
| 19 พฤษภาคม
| [[วันอาภากร]]
| รำลึกถึงวันสิ้นพระชนม์ของ[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์]]เมื่อ พ.ศ. 2466
|-
| 31 พฤษภาคม
| [[วันงดสูบบุหรี่โลก]]
| วันสำคัญโดย[[สหประชาชาติ]] ตระหนักถึงภัยจากการสูบ[[บุหรี่]]
|-
| แรม 8 ค่ำ เดือน 6 (พฤษภาคม–มิถุนายน){{ref|lunar month2|a}}
| เทศกาลจีน
|-
| 7 สิงหาคม
| 1 กรกฎาคม
| วันรพี
| [[วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ]]
| รำลึกถึงวันสิ้นพระชนม์ของ[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์]]เมื่อ พ.ศ. 2463
| [[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ทรงก่อตั้ง[[คณะลูกเสือแห่งชาติ]]ใน พ.ศ. 2454
|-
| วันที่ 15 เดือน 7 ตามปฏิทินจีน (สิงหาคม){{ref|lunar month2|a}}
| [[วันสารทจีน]]
| เรียกเป็นวันสารทจีน เพื่อแยกความแตกต่างกับวันสารทไทย (ดูด้านล่าง)
|-
| 1 กันยายน
| วันสืบ นาคะเสถียร
| รำลึกถึงวันถึงแก่กรรมของ[[สืบ นาคะเสถียร]]เมื่อ พ.ศ. 2533
|-
| 4 กันยายน
| [[วันเรือดำน้ำ (ประเทศไทย)|วันเรือดำน้ำ]]
| วันเรือดำน้ำไทย<ref>{{cite news |last1=Panrak |first1=Patcharapol |title=Hoping again to become submariners, navy celebrates Submarine Day |url=http://www.pattayamail.com/news/hoping-again-to-become-submariners-navy-celebrates-submarine-day-51271 |accessdate=6 September 2018 |work=Pattaya Mail |date=16 September 2015}}</ref>
| ระลึกถึงวันที่รับมอบ[[เรือหลวงมัจฉาณุ]]และ[[เรือหลวงวิรุณ]]จาก[[มิตซูบิชิ มอเตอร์ส]]ใน พ.ศ. 2480<ref>{{cite news |last1=Panrak |first1=Patcharapol |title=Hoping again to become submariners, navy celebrates Submarine Day |url=http://www.pattayamail.com/news/hoping-again-to-become-submariners-navy-celebrates-submarine-day-51271 |accessdate=6 September 2018 |work=Pattaya Mail |date=16 September 2015}}</ref>
|
|-
| 15 กันยายน
| วัน[[ศิลป์ พีระศรี]]
|
|-
| 15 กันยายน
| [[วันราชมงคล]]
| ระลึกถึงวันที่[[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] พระราชทานชื่อ[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล]]เมื่อ พ.ศ. 2531
|-
| 16 กันยายน
| วันโอโซนโลก
| วันสำคัญโดย[[สหประชาชาติ]] ส่งเสริมและตระหนักถึงการอนุรักษ์[[ชั้นโอโซน]]
|-
| 22 กันยายน
| [[วันรณรงค์ลดการใช้รถส่วนบุคคล]]
| วันสำคัญโดยสมาคมปลอดรถยนต์โลก โดยรณรงค์ลดการใช้รถส่วนบุคคล
|-
| วันที่ 15 เดือน 8 ตามปฏิทินจีน (กันยายน){{ref|lunar month2|a}}
| [[ประเพณีสารทเดือนสิบ|เทศกาลกินเจ]]
| มักตรงกับวันสารทไทย ขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างปฏิทินจันทรคติไทยกับจีน
|-
| 31 ตุลาคม
| วันออมแห่งชาติ
| ส่งเสริมการออมเงิน
|-
| 31 ตุลาคม
| วัน[[ฮาโลวีน]]
| พิธีของ[[ศาสนาคริสต์]] เป็นวันก่อน[[วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย]] มีการเฉลิมฉลองฮาโลวีน
|-
| ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (ตุลาคม){{ref|lunar month2|a}}
| หรือเทศกาลยี่เป็งใน[[จังหวัดเชียงใหม่]]
|-
| 1 ธันวาคม
| 20 พฤศจิกายน
| [[วันกองทัพเรือเอดส์โลก]]
| วันสำคัญโดย[[สหประชาชาติ]] โดยรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ[[เอดส์]]
| วันก่อตั้ง[[กองทัพเรือไทย]]ใน พ.ศ. 2449
|-
| 24 ธันวาคม
| วัน[[คริสต์มาสอีฟ]]
| พิธีของ[[ศาสนาคริสต์]] เตรียมตัวและอยู่ร่วมกับครอบครัวก่อน[[คริสต์มาส]]
|-
| 25 ธันวาคม
12,527

การแก้ไข