ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปริญญา จินดาประเสริฐ"

ปรับแก้ + ลบอ้างอิงเสีย
(Top 2% scientist)
(ปรับแก้ + ลบอ้างอิงเสีย)
ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง โดยเริ่มต้นงานวิจัยด้านนี้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2523 นับตั้งแต่เริ่มทำงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง โดยเฉพาะ[[เถ้าลอย]] และ[[จีโอโพลิเมอร์]] โดยเน้นในด้านวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และวัสดุซีเมนต์ผสมวัสดุนาโนในการทำวัสดุฉลาดและเก็บกักพลังงาน โดยมีผลงานที่ถูกนำไปอ้างอิงในวารสารนานาชาติ มากกว่าจำนวน 14,400 ครั้ง ปรากฏในฐานข้อมูล [[SCOPUS]] โดยมีดัชนี [[h-index]] ที่ค่า 62<ref name="SCOPUS">[http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=8302542200 SCOPUS Author Profile : Prinya Chindaprasirt]</ref> โดยผลงานด้านเถ้าลอย และจีโอโพลิเมอร์ ได้รับการจัดอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 ของโลกในฐานะนักวิจัยที่มีผลกระทบต่อวงการวิจัยในด้านนี้ตามการจัดอันดับของ[[ไมโครซอฟท์ แอคาเดมิก]] <ref name="Microsoft Academic fly ash">[https://academic.microsoft.com/topic/87343466/authors?pi=1 Microsoft Academic: Fly ash]</ref><ref name="Microsoft Academic geopolymer">[https://academic.microsoft.com/topic/2780837464/authors?pi=1 Microsoft Academic: Geopolymer]</ref> ท่านได้ปรากฏในรายชื่อของนักวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่นของโลก ''World’s Top 2% Scientists'' ในปี พ.ศ. 2564 ที่จัดอันดับโดย[[มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด]]ร่วมกับบริษัท[[แอ็ลเซอเฟียร์]]<ref name="top2-stanford">[https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3 August 2021 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators"]</ref>
 
ในปี พ.ศ. 2554 ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ได้รับเลือกให้เป็น[[รายนามเมธีวิจัยอาวุโส สกว.|เมธีวิจัยอาวุโส สกว.]]ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2554-2560<ref name="bio-EngKKU" /> และยังได้รับเลือกให้เป็น ศาสตราภิชาน บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด<ref name="bio-EngKKU" /> ถึง 3 วาระอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554-2561 คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทดโนโลยี (พ.ศ. 2546-2548) รองประธานสมาคมคอนกรีตไทย (พ.ศ. 2547- 2552) Vice-President ACI-Thailand Chapter (พ.ศ. 2547- 2552) ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัย ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (พ.ศ. 2547) ผู้อำนวยการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ UBICO สกอ. (พ.ศ. 2549-2550) หลังจากนั้น ใน พ.ศ. 2556 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสถาน สำนักวิทยาศาสตร์<ref>http: name="สำนักวิทยาศาสตร์" //www.royin.go.th/wp-content/uploads/royin-ebook/83/FileUpload/2913_9044.pdf</ref> ถัดจากนั้น ใน ปี พ.ศ. 2557 ได้รับเลือกจาก จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<ref name="bio-EngKKU" /> และในปี พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัล Thomson Reuters Thailand Frontier Researcher Award และรางวัล Toray Foundation Thailand: Science and Technology Award<ref name="bio-EngKKU" /> และในปี พ.ศ. 2561 ได้ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น จาก[[สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย]] <ref name="bio-EngKKU" />
 
ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ นอกจากนี้ได้เคยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่างบรรณาธิการ วารสารวิจัย ได้แก่มข ผู้ประเมิน ผศ(พ. รศ. ศ. (ของ2551-2554) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,บรรณาธิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,Engineering มหาวิทยาลัยขอนแก่น,and มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,Applied มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,Science มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,Research มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,(EASR) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) ผู้ประเมินบทความในวารสารนานานชาติชื่อเดิมคือ (จำนวนวิศวกรรมสาร 110มข วารสาร(พ.ศ. รวม2551- 700 บทความปัจจุบัน) ในประเทศไทยได้เป็นผู้ประเมินบทความสำหรับลงในวารสารทางวิชาการ (ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, อุบลราชธานี และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย) ผู้ประเมินบทความในการประชุมวิชาการด้านคอนกรีตและวัสดุ ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการ สาขาวิศวกรรมโยธา ว.ส.ท.ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโทและเอก (ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)<ref>http: name="RMU-mahasarakham" //www> ส่วนในระดับนานาชาติ ศาสตราจารย์ ดร.enปริญญา จินดาประเสริฐ ปัจจุบันเป็น Academic editor ให้กับ Journal of Scientific Research and Reports (ตั้งแต่ พ.kku.ac.th/enjournal/th/images/stories/files/published/CV_chindaprasirt_2014 2556), และ Technical Committee on Establishment of Construction and Quality Control Standards for Performance–based Design of Porous Concrete ให้กับ Japan Concrete Institute และยังอยู่ในกองบรรณาธิการ (3Editorial board).pdf{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021วารสารระดับนานาชาติ |bot=InternetArchiveBotได้แก่ |fix-attempted=yesEngineers }}</ref>, KMUTNB International Journal of Applied Science and Technology และได้เป็นผู้ประเมินให้กับคณะเกษตรศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยโคจิ]] ประเทศญี่ปุ่นและ ผู้ประเมินผลงานวิจัยของสถาบันคารีโปล ประเทศอิตาลี
นอกจากนี้ได้เป็นบรรณาธิการ วารสารวิจัย มข (พ.ศ. 2551-2554) และ บรรณาธิการ Engineering and Applied Science Research (EASR) หรือ ในชื่อเดิมคือ วิศวกรรมสาร มข (พ.ศ. 2551- ปัจจุบัน)
 
== ตำแหน่งผลงานด้านอื่น ==
ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ได้เคยดำรงตำแหน่งบริหารสำคัญภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ กรรมการสภาสถาบันราชภัฎมหาสารคาม (พ.ศ. 2535-41, 44-47) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (กม.) (พ.ศ. 2545 – 2548) คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (พ.ศ. 2545-46, 2550-2554) กรรมการสภาสมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (พ.ศ. 2548-2552) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) (พ.ศ. 2548 – 2554) กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. 2550-2552) และ ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของ กพอ (พ.ศ. 2553 - 2555)<ref>http://www.en.kku.ac.th/enjournal/th/images/stories/files/published/CV_chindaprasirt_2014(3).pdf{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |botname=InternetArchiveBot |fix"RMU-attempted=yesmahasarakham" }}</ref>
=== ด้านการบริหาร ===
ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ได้เคยดำรงตำแหน่งบริหารสำคัญภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ กรรมการสภาสถาบันราชภัฎมหาสารคาม (พ.ศ. 2535-41, 44-47) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (กม.) (พ.ศ. 2545 – 2548) คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (พ.ศ. 2545-46, 2550-2554) กรรมการสภาสมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (พ.ศ. 2548-2552) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) (พ.ศ. 2548 – 2554) กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. 2550-2552) และ ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของ กพอ (พ.ศ. 2553 - 2555)<ref>http://www.en.kku.ac.th/enjournal/th/images/stories/files/published/CV_chindaprasirt_2014(3).pdf{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
 
ในระหว่าง พ.ศ 2554 -2558 ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน<ref>https: name="สำนักวิทยาศาสตร์" //www.rmuti.ac.th/2009/administer/ad01.html</ref> และในช่วงเวลาเดียวกัน ก็ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (พ.ศ. 2554-2562 )<ref>http://202.29.22.167/arc2010/index.php/component/content/article/57-2012-02-06-08-32-33/69-2012-02-07-03-50-55</ref><ref>http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000059395</ref><ref>{{Cite web |urlname=http://civil.kku.ac.th/site/ |title=สำเนาที่เก็บถาวร |access"RMU-date=2016-02-21mahasarakham" |archive-date=2016-05-31 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160531234949/http://civil.kku.ac.th/site/ |url-status=dead }}</ref>)
=== ด้านการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ===
ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ได้เคยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ประเมิน ผศ. รศ. ศ. (ของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) ผู้ประเมินบทความในวารสารนานานชาติ (จำนวน 110 วารสาร รวม 700 บทความ) ผู้ประเมินบทความสำหรับลงในวารสารทางวิชาการ (ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, อุบลราชธานี และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย) ผู้ประเมินบทความในการประชุมวิชาการด้านคอนกรีตและวัสดุ ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการ สาขาวิศวกรรมโยธา ว.ส.ท.ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโทและเอก (ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)<ref>http://www.en.kku.ac.th/enjournal/th/images/stories/files/published/CV_chindaprasirt_2014(3).pdf{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
 
ในระดับนานาชาติ ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ปัจจุบันเป็น Academic editor ให้กับ Journal of Scientific Research and Reports<ref>http://sciencedomain.org/journal/22/editorial-board-members</ref> (ตั้งแต่ พ.ศ. 2556), &nbsp;และ Technical Committee on Establishment of Construction and Quality Control Standards for Performance–based Design of Porous Concrete ให้กับ Japan Concrete Institute และยังอยู่ในกองบรรณาธิการ (Editorial board) วารสารระดับนานาชาติ ได้แก่ Engineers Press<ref>http://www.engineerspress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=66</ref>, KMUTNB International Journal of Applied Science and Technology<ref>www.ijast.kmutnb.ac.th/editorialboard.php</ref> และ Heliyon, Elseviers<ref>http://www.heliyon.com/editorial-team/board/?pageNumber=3&</ref> และยังเคยเป็น Assessor ให้กับ &nbsp;Faculty of Agriculture, Kochi University ประเทศญี่ปุ่น (4-10 December 1999) และ Research proposal ของ Cariplo Foundation, Italy &nbsp;และได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสอบปริญญาเอกให้กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้แก่ Faculty of Civil Engineering, Anna University, India; Structural Engineering, Annamalai Uni., India; Hindustan University, India; และ Curtin University, Western Australia และในปี พ.ศ. 2558 เป็น Project Reviewer ให้กับ Technology Foundation STW ประเทศ Netherlands <ref>http://www.en.kku.ac.th/enjournal/th/images/stories/files/published/CV_chindaprasirt_2014(3).pdf{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
 
ในระหว่าง พ.ศ 2554 -2558 ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน<ref>https://www.rmuti.ac.th/2009/administer/ad01.html</ref> และในช่วงเวลาเดียวกัน ก็ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (พ.ศ. 2554-2562 <ref>http://202.29.22.167/arc2010/index.php/component/content/article/57-2012-02-06-08-32-33/69-2012-02-07-03-50-55</ref><ref>http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000059395</ref><ref>{{Cite web |url=http://civil.kku.ac.th/site/ |title=สำเนาที่เก็บถาวร |access-date=2016-02-21 |archive-date=2016-05-31 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160531234949/http://civil.kku.ac.th/site/ |url-status=dead }}</ref>)
 
== รางวัลที่ได้รับ ==
ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ได้รับรางวัลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาสังคมในระดับประเทศ จำนวน 16 รางวัล ดังนี้ เหรียญทองการพัฒนาแหล่งน้ำดีเด่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2534, กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น ปี 2545 เรื่องการพัฒนาการใช้เถ้าลอยลิกไนต์ไทย จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูถัมภ์, รางวัลข้าราชการดีเด่นศรีมอดินแดง รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ พ.ศ. 2546, รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพ.ศ. 2547, 49, 51, 52, 53,54, รางวัลเหรียญทองศาสตราจารย์ วิทยา เพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550, คนดีคู่สังคม รายการ “คนดีคู่สังคม” UBC พ.ศ. 2550, รางวัลอาจารย์ดีเด่นของ ปอมท. ประจำปี 2552 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<ref>http://www.moe.go.th/moe/upload/news_chaiyos/htmlfiles/20277-8494.html</ref>, รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน ประจำปี 2553 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับทอง ประจำปี 2555 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รางวัล นักวิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัยดีเลิศ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเพชร ประจำปี 2556 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น<ref>https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0004404&l=th{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>, รางวัลพระธาตุพนมทองคำ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น<ref>http://home.kku.ac.th/meeting/council/2556.pdf</ref><ref>http[https://www.wikiwandsutori.com/then/%E0%B8%Astory/raangwalphrathaatuphnmth-ngkham--n3EHa1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%ASrn7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99knzCaUoiSxmSRC รางวัลพระธาตุพนมทองคำ]</ref>, รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ<ref>https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0008408&l=th{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |botname=InternetArchiveBot |fix"bio-attempted=yesEngKKU" }}</ref><ref>http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9580000012819</ref>, รางวัลนักวิจัยดีเด่นสารสิน ประจำปี 2558 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น<ref>http://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0008456&l=th{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>, รางวัล Thomson Reuters Thailand Frontier Researcher Award<ref>http://mfu.ac.th/division/research/show_news.php?newsID=0049{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref><ref>http://www.en.kku.ac.th/web/blog/2015/11/17/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%AF-%E0%B8%A1%E0%B8%82-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94/{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> และ รางวัล Toray Foundation Thailand: Science and Technology Award ประจำปี 2558<ref>{{Cite web |urlname=http://www.ttsf.or.th/winner.php |title=สำเนาที่เก็บถาวร |access"RMU-date=2016-02-21mahasarakham" |archive-date=2016-04-04 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160404152433/http://ttsf.or.th/winner.php |url-status=dead }}</ref><ref>http://www.en.kku.ac.th/enjournal/th/images/stories/files/published/CV_chindaprasirt_2014(3).pdf{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
** [http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=8302542200 SCOPUS Author Profile: Prinya Chindaprasirt]
** [https://scholar.google.com/citations?user=wmV9HqoAAAAJ Google Scholar Citation: Prinya Chindaprasirt]
** [https://orcid.org/0000-0003-1062-3626 ORCiD: Prinya Chindaprasirt]
** [https://academic.microsoft.com/author/1847012610/ Microsoft Academic: Prinya Chindaprasirt]
** [https://scholar.kku.ac.th/researchers/800 KKU Scholar]
72,516

การแก้ไข