ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟังก์ชันแฮช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ฟังก์ชันแฮช''' (hash function) คือวิธีการอย่างหนึ่งซึ่งทำให้[[ข้อมูล]]ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ให้กลายเป็นจำนวนเล็กๆ อันหนึ่งอย่างมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งจำนวนดังกล่าวเปรียบได้ว่าเป็น "ลายนิ้วมือ" ของข้อมูล [[ขั้นตอนวิธี]]ของฟังก์ชันแฮชส่วนใหญ่จะเป็นการแบ่งย่อยข้อมูลและการผสมข้อมูลย่อยทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สุดท้าย ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจเรียกว่า '''ผลบวกแฮช''' (hash sum) '''ค่าแฮช''' (hash value) '''รหัสแฮช''' (hash code) หรือเรียกว่า '''แฮช''' (hash) เฉยๆ ก็ได้ บ่อยครั้งที่การเอ่ยถึงแฮชจะหมายถึงฟังก์ชันแฮชโดยปริยาย ปกติแล้วฟังก์ชันแฮชจะทำงานผ่านดัชนีที่เก็บไว้ใน[[ตารางแฮช]]ที่อยู่ใน[[หน่วยความจำ]]หรือ[[แฟ้มข้อมูล]]ชั่วคราว
 
== คุณสมบัติของฟังก์ชันแฮช ==
*ควรมีความจำเพาะแต่ละข้อมูล ข้อมูลแต่ละตัวควรผ่านฟังก์ชันแฮชแล้วมีค่าไม่เท่ากัน เพื่อให้ข้อมูล
แต่ละตัว มีผลการแฮชเฉพาะตัว หรือเป็นลายนิ้วมือของข้อมูล โดยเฉพาะการใช้กับการตรวจสอบข้อมูล
*หาง่าย ใช้เวลาน้อย
*ควรกระจายในช่วงที่กำหนด เช่นถ้าต้องการแฮชได้เลขห้าหลัก ผลของการแฮชก็ควรจะกระจายกันตั้งแต่ 00000-99999 โดยเฉพาะการใช้กับ[[ตารางแฮช]]
*ควรจะไม่คงผลลัพธ์ของลำดับเดิม หรือแก้กลับได้ง่าย เช่น ถ้าคีย์เป็น 12345 ไม่ควรให้กลับเป็น
54321 เป็นผลแฮช เพราะจะทำกลับได้ง่ายโดยเฉพาะการแฮชสำหรับการเข้ารหัส
 
== การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันแฮช ==
*ใช้การเก็บข้อมูลใน[[ตารางแฮช]] ที่อยู่ใน[[หน่วยความจำ]]หรือ[[แฟ้มข้อมูล]]ชั่วคราว
*ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลอย่างรวดเร็ว
*ใช้ในการเข้ารหัสข้อมูล
 
== ฟังก์ชันแฮชเข้ารหัส ==
[[ฟังก์ชันแฮชเข้ารหัส]] (cryptographic hash function) คือฟังก์ชันแฮชที่ใช้เพื่อจุดประสงค์ในด้าน[[ความปลอดภัยของสารสนเทศ]] อาทิ[[การยืนยันตน]]เพื่อเข้าสู่ระบบ (authentication) หรือการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาข้อมูล อาทิ [[SHA-1]], [[MD5]] หรือ [[CRC32]] เป็นต้น
 
1,571

การแก้ไข