ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|ที่อยู่=333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด</br>[[อำเภอเมืองเชียงราย]] [[จังหวัดเชียงราย]] [[รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศไทยเรียงตามจังหวัด|57100]]
|เว็บ=[https://science.mfu.ac.th/sci-home.html สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]
|คำขวัญ="มุ่งผลิตบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นสำนักวิชาที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับสากล"
}}
 
'''ปริญญาเอก'''
 
การเข้าศึกษาต่อระดับ[[ปริญญาเอก]]ที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในภาคการเรียนสุดท้ายระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งรายละเอียดสาขาวิชา เกณฑ์การรับสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกจะเป็นไปตามประกาศของ[[มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]]
 
== คณบดี ==
! style="background: gold; color:white;" | <span style="color:Black">ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง <br /></span>
|-
|1. รศ.มณฑล สงวนเสริมศรี (รักษาการคณบดี)
| valign="top" |1. ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา
|9 มีนาคม พ.ศ. 2542 - 29 กันยายน พ.ศ. 2542
| valign="top" |พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน
|-
|2. ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา (รักษาการคณบดี)
|30 กันยายน พ.ศ. 2542 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2546
|-
|3. ศ. ดร.สุจินต์  จินายน (รักษาการคณบดี)
|16 มิถุนายน พ.ศ. 2546 - 30 กันยายน พ.ศ. 2547
|-
|4. Prof. Dr.John Keith Syers (รักษาการคณบดี)
|1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550
|-
|5. ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ
|1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
|-
|6. รศ.กัลณกา สาธิตธาดา (รักษาการคณบดี)
|1 มกราคม พ.ศ. 2554 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554
 
 
|-
|7. รศ.ดร.ชยาพร  วัฒนศิริ (รักษาการคณบดี)
|1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554
|-
|8. ผศ.ดร.ตวงรักษ์  นันทวิสารกุล
|1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 - 30 เมษายน พ.ศ. 2557
|-
|9. ผศ.ดร.รุ่งโรจน์  นิลทอง (รักษาการคณบดี)
|1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 30 เมษายน 2558
|-
|10. ดร.อมร  โอวาทวรกิจ (รักษาการคณบดี)
|1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 - 31 มกราคม พ.ศ. 2559
|-
|11. รศ.ดร.สมศักดิ์  อภิสิทธิวาณิช
|1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
|-
| valign="top" |112. ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา
| valign="top" |16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (รักษาการคณบดี)
|16 valign="top"พฤษภาคม |พ.ศ. 25412562 - ปัจจุบัน (คณบดี)
|}
 
206

การแก้ไข