ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
| valign="top" |'''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)'''
* สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์
*สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์
| valign="top" |'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)'''
* สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์
215

การแก้ไข