ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดทุ่งศรีเมือง"

* {{cite journal|author=ยุทธนาวรากร แสงอร่าม|title=พื้นถิ่นอีสานในงานจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี|year=2008|journal=วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์|place=บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร|url=http://www.sure.su.ac.th/xmlui/handle/123456789/1457|pages=286}}
* {{cite book|author=สุรชัย ศรีใส|title=จิตรกรรมฝาผนัง หอพระพุทธบาท วัดทุ่งศรีเมือง|place=อุบลราชธานี|publisher=วิทยาการพิมพ์|year=2012|pages=112|url=https://issuu.com/ubulocalinformation/docs/watthungsrimuang-painting_opt|isbn=978-616-305-376-3}}
* {{cite book|author1=สุรชัย ศรีใส|author2=อำนวย วรพงศธร|title=หอไตรวัดทุ่งศรีเมือง|place=อุบลราชธานี|publisher=ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป|year=2011|pages=138|url=http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/ubu-art-culture/wp-content/uploads/2017/02/watthungsrimuang-book.pdf|isbn=978-974-523-266-2|edition=1}}
* {{cite book|author=เอกพรไพศาล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด|title=รายงานการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์อุโบสถ (หอพระพุทธบาท) วัดทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี|year=2004|place=อุบลราชธานี|publisher=รายงานเสนอ สำนักงานศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี}}
 
10,272

การแก้ไข