ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดอุบลราชธานี"

*[[พระปัญญาวชิรโมลี(นพพร)]]-จร.วัดป่าศรีแสงธรรม
*[[พระรัตนมงคลมุนี(ยุงยุทธ)]]-อดีตเจ้าอาวาส[[วัดสุปัฏนารามวรวิหาร]]
*[[พระสุนทรปริยัติเมธี(ประเด็น ป.ธ.๗)]]-[[เจ้าคณะอำเภอ]][[ตาลสุม]]
*[[พระภาวนาสุตภิรัช(ชอบ ป.ธ.๕)]]-วัดพิชโสภาราม
*[[พระศรีธรรมโสภณ (ปรีชาป.ธ.๙)]]-วัดกลาง อ.เขื่องใน
*[[พระรัตโนภาสวิมล(เลี่ยม)]]-ที่ปรึกษาจจ.
*[[พระมงคลกิตติธาดา (อมร ป.ธ.๖)]]อดีต[[เจ้าคณะอำเภอ]][[ม่วงสามสิบ]]
*[[พระสุทธิธรรมรังสี (ลี ธมฺมธโร)]][[-อดีตเจ้าอาวาสวัดอโศการาม (จังหวัดสมุทรปราการ)]]
*[[พระปัญญาพิศาลเถร (หนู ฐิตปุญฺโญ)]]-อดีตเจ้าอาวาส[[ วัดปทุมวนาราม]][[กรุงเทพฯ]]
*[[พระราชธรรมสารสุธี(ทองคู่ ป.ธ.๖)]][[วัดศรีอุบลรัตนาราม]]
*[[พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล)]]-พระอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
*[[พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต]]-พระอาจารย์ใหญ่แห่่งสายพระป่า
*[[หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต]]-พระวิปัสนาจารย์
*[[พระครูวิโรจน์รัตโนบล(บุญรอด)]]-อดีดเจ้าคณะจังหวุดอุบลราชธานี
ผู้ใช้นิรนาม