ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ประเทศไทย)"

Undid edits by 2001:FB1:10B:64C6:447B:8C64:258A:FBAF (talk) to last version by 118.173.233.227
(ลบลิงก์)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ ถูกย้อนกลับแล้ว
(Undid edits by 2001:FB1:10B:64C6:447B:8C64:258A:FBAF (talk) to last version by 118.173.233.227)
 
'''ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใน[[ประเทศไทย]]''' เป็นใบอนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดย[[สภาวิศวกร]] เริ่มต้นในประเทศไทยครั้งแรกตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2505/A/067/9.PDF พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505]</ref> ปัจจุบันบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/120/77.PDF พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542]</ref> ประกอบด้วยสาขาวิศวกรรมควบคุม ได้แก่ [[วิศวกรรมโยธา]] [[วิศวกรรมไฟฟ้า|วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง]] [[วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์|วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร]] [[วิศวกรรมเครื่องกล]] [[วิศวกรรมอุตสาหการ]] [[วิศวกรรมเหมืองแร่]] [[วิศวกรรมเคมี]] และ[[วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม]]
 
== ประวัติ ==
ในปี [[พ.ศ. 2505]] ได้มีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ต้องมีใบอนุญาต แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร ซึ่งใบอนุญาตจะออกให้สำหรับผู้ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ โดยมี '''"คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)''' เป็นผู้พิจารณาออกใบอนุญาต สำหรับ ก.ว. จะมีสำนักงานภายใต้การกำกับดูแลของ[[สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย]] มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ก.ว.
 
ในระยะแรกมีการกำหนดวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไว้ 5 สาขา คือ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมเหมืองแร่ <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2508/A/096/1117.PDF กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 (กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามประเภทและสาขาที่ระบุไว้ในใบอนุญาต)]</ref>
 
ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2542]] ได้มีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 กำหนดให้การออกใบอนุญาตเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาวิศวกร ซึ่งในปัจจุบันสาขาวิศวกรรมควบคุมประกอบไปด้วย 7 สาขา (ที่จะต้องออกใบอนุญาต) ได้แก่
(1) วิศวกรรมโยธา
(2) วิศวกรรมเหมืองแร่
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ]]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.coe.or.th/co15law/acteng/acteng.htm พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542]
 
{{ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของไทย}}
91

การแก้ไข