ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
!width="20%"|องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น !!width="38%"|โรงเรียน !!width="10%"|ตำบล !!width="12%"|อำเภอ !!width="20%"|ระดับชั้น
|-
|rowspan="20"| องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม || [[โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล]] || เกิ้ง ||{{อำ|เมืองมหาสารคาม}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนโคกก่อพิทยาคมขามป้อมวิทยาคม]] || ขามป้อม ||{{อำ|เมืองมหาสารคามวาปีปทุม}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนดอนเงินพิทยาคารโคกก่อพิทยาคม]] || โคกก่อ ||{{อำ|เชียงยืนเมืองมหาสารคาม}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคมงัวบาวิทยาคม]] || งัวบา ||{{อำ|กันทรวิชัยวาปีปทุม}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ดอนเงินพิทยาคาร]] || ดอนเงิน ||{{อำ|กันทรวิชัยเชียงยืน}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนมะค่าท่าขอนยางพิทยาคม]] || ขามเรียง ||{{อำ|กันทรวิชัย}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนมัธยมดงยางนาข่าวิทยาคม]] || นาข่า ||{{อำ|นาดูนวาปีปทุม}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคมนาสีนวนพิทยาสรรค์]] || นาสีนวน ||{{อำ|พยัคฆภูมิพิสัยกันทรวิชัย}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุงมะค่าพิทยาคม]] || มะค่า ||{{อำ|กุดรังกันทรวิชัย}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคมมัธยมดงยาง]] || ดงยาง ||{{อำ|นาเชือกดูน}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนศรีสุขพิทยาคมเมืองเตาวิทยาคม]] || เมืองเตา ||{{อำ|กันทรวิชัยพยัคฆภูมิพิสัย}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคมเลิงแฝกประชาบำรุง]] || เลิงแฝก ||{{อำ|บรบือกุดรัง}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรเวียงสะอาดพิทยาคม]] || เวียงสะอาด ||{{อำ|โกสุมพิสัยนาเชือก}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคมศรีสุขพิทยาคม]] || ศรีสุข ||{{อำ|นาเชือกกันทรวิชัย}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนหนองเหล็กศึกษาเสือโก้กวิทยาสรรค์]] || เสือโก้ก ||{{อำ|นาเชือกวาปีปทุม}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนขามป้อมวิทยาคมหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม]] || หนองโก ||{{อำ|วาปีปทุมบรบือ}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนงัวบาวิทยาคมหนองบัวปิยนิมิตร]] || หนองบัว ||{{อำ|วาปีปทุมโกสุมพิสัย}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนนาข่าหนองโพธิ์วิทยาคม]] || หนองโพธิ์ ||{{อำ|วาปีปทุมนาเชือก}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์หนองเหล็กศึกษา]] || หนองเหล็ก ||{{อำ|วาปีปทุมนาเชือก}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม]] || หัวเรือ ||{{อำ|วาปีปทุม}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
|rowspan="6"| [[เทศบาลเมืองมหาสารคาม]] || โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ || ตลาด ||{{อำ|เมืองมหาสารคาม}}||
|-
| โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย || ตลาด ||{{อำ|เมืองมหาสารคาม}}||
|-
| โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร || ตลาด ||{{อำ|เมืองมหาสารคาม}}||
|-
| โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี || ตลาด ||{{อำ|เมืองมหาสารคาม}}||
|-
| โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา || ตลาด ||{{อำ|เมืองมหาสารคาม}}||
|-
| โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา || ตลาด ||{{อำ|เมืองมหาสารคาม}}||
|}
 
3,028

การแก้ไข