ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{|class="wikitable sortable" style="width:1080px"
|-
!width="57%"|โรงเรียน !!width="11%"|สหวิทยาเขต !!width="10%"|ตำบล !!width="12%"|อำเภอ !!width="10%"|ระดับชั้น
|-
| [[โรงเรียนเกาะพะงันศึกษากาญจนดิษฐ์]] || สุราษฎร์ธานี 1 || กะแดะ ||{{อำ|เกาะพะงันกาญจนดิษฐ์}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนเกาะสมุยกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี]] || สุราษฎร์ธานี 2 || เลม็ด ||{{อำ|เกาะสมุยไชยา}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนชัยบุรีพิทยาเกาะพะงันศึกษา]] || สุราษฎร์ธานี 1 || บ้านใต้ ||{{อำ|ชัยบุรีเกาะพะงัน}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนปากแพรกวิทยาคมเกาะสมุย]] || สุราษฎร์ธานี 1 || ลิปะน้อย ||{{อำ|ดอนสักเกาะสมุย}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนท่าชนะเขาพนมแบกศึกษา]] || สุราษฎร์ธานี 2 || ป่าเว ||{{อำ|ท่าชนะไชยา}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมคลองฉนวนวิทยา]] || สุราษฎร์ธานี 3 || คลองฉนวน ||{{อำ|บ้านนาเดิมเวียงสระ}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนพนมศึกษาควนสุบรรณวิทยา]] || สุราษฎร์ธานี 3 || ควนสุบรรณ ||{{อำ|พนมบ้านนาสาร}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาคีรีรัฐวิทยาคม]] || สุราษฎร์ธานี 2 || บ้านยาง ||{{อำ|เกาะสมุยคีรีรัฐนิคม}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาเคียนซาพิทยาคม]] || สุราษฎร์ธานี 3 || เคียนซา ||{{อำ|เวียงสระเคียนซา}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนเวียงสระชัยบุรีพิทยา]] || สุราษฎร์ธานี 3 || สองแพรก ||{{อำ|เวียงสระชัยบุรี}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมไชยาวิทยา]] || สุราษฎร์ธานี 2 || ตลาดไชยา ||{{อำ|คีรีรัฐนิคมไชยา}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบตะกุกใต้ศึกษา]] || สุราษฎร์ธานี 2 || ตะกุกใต้ ||{{อำ|คีรีรัฐนิคมวิภาวดี}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
**| [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี]] || สุราษฎร์ธานี 1 || ตะเคียนทอง ||{{อำ|กาญจนดิษฐ์}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
| [[โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา]] || || ||{{อำ|วิภาวดี}}||
|-
| [[โรงเรียนมัธยมวิภาวดีท่าฉางวิทยาคาร]] || สุราษฎร์ธานี 2 || เขาถ่าน ||{{อำ|วิภาวดีท่าฉาง}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนท่าฉางวิทยาคารชนะ]] || สุราษฎร์ธานี 2 || ท่าชนะ ||{{อำ|ท่าฉางชนะ}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษกท่าชีวิทยาคม]] || สุราษฎร์ธานี 3 || น้ำพุ ||{{อำ|ท่าฉางบ้านนาสาร}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมท่าเฟืองวิทยา]] || สุราษฎร์ธานี 1 || กรูด ||{{อำ|พระแสงกาญจนดิษฐ์}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนพระแสงท่าสะท้อนวิทยา]] || สุราษฎร์ธานี 2 || ท่าสะท้อน ||{{อำ|พระแสงพุนพิน}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาท่าอุแทพิทยา]] || สุราษฎร์ธานี 1 || ท่าอุแท ||{{อำ|บ้านตาขุนกาญจนดิษฐ์}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมทีปราษฎร์พิทยา]] || สุราษฎร์ธานี 1 || แม่น้ำ ||{{อำ|บ้านตาขุนเกาะสมุย}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีน้ำรอบวิทยา]] || สุราษฎร์ธานี 2 || น้ำรอบ ||{{อำ|ไชยาพุนพิน}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษาบางสวรรค์วิทยาคม]] || สุราษฎร์ธานี 3 || บางสวรรค์ ||{{อำ|ไชยาพระแสง}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนไชยาวิทยาบางเดือนสถิตย์พิทยาคม]] || สุราษฎร์ธานี 2 || บางเดือน ||{{อำ|ไชยาพุนพิน}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมบ้านตาขุนวิทยา]] || สุราษฎร์ธานี 2 || เขาวง ||{{อำ|เคียนซาบ้านตาขุน}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมนาวิทยาคม]] || สุราษฎร์ธานี 3 || บ้านนา ||{{อำ|เคียนซาบ้านนาเดิม}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยาบ้านนาสาร]] || สุราษฎร์ธานี 3 || นาสาร ||{{อำ|เคียนซาบ้านนาสาร}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม]] || สุราษฎร์ธานี 3 || บ้านเสด็จ ||{{อำ|เคียนซา}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนควนสุบรรณวิทยาปากแพรกวิทยาคม]] || สุราษฎร์ธานี 1 || ปากแพรก ||{{อำ|บ้านนาสารดอนสัก}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนท่าชีวิทยาคมพนมศึกษา]] || สุราษฎร์ธานี 2 || พนม ||{{อำ|พนม}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนบ้านนาสารพระแสงวิทยา]] || สุราษฎร์ธานี 3 || อิปัน ||{{อำ|พระแสง}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนพรุพีพิทยาคม]] || สุราษฎร์ธานี 3 || พรุพี ||{{อำ|บ้านนาสาร}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา]] || สุราษฎร์ธานี 3 || พ่วงพรมคร ||{{อำ|เคียนซา}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนพุนพินพิทยาคม]] || สุราษฎร์ธานี 2 || ท่าข้าม ||{{อำ|พุนพิน}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ]] || สุราษฎร์ธานี 2 || บ้านทำเนียบ ||{{อำ|คีรีรัฐนิคม}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี|โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ในพระราชูปถัมภ์ฯ]] || สุราษฎร์ธานี 1 || ขุนทะเล ||{{อำ|เมืองสุราษฎร์ธานี}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนมัธยมวิภาวดี]] || สุราษฎร์ธานี 2 || ตะกุกเหนือ ||{{อำ|วิภาวดี}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี]] || สุราษฎร์ธานี 1 || มะขามเตี้ย ||{{อำ|เมืองสุราษฎร์ธานี}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม]] || สุราษฎร์ธานี 2 || เขาพัง ||{{อำ|บ้านตาขุน}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนเวียงสระ]] || สุราษฎร์ธานี 3 || เวียงสระ ||{{อำ|เวียงสระ}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนสุราษฎร์ธานี]] || สุราษฎร์ธานี 1 || ตลาด ||{{อำ|เมืองสุราษฎร์ธานี}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2]] || สุราษฎร์ธานี 1 || มะขามเตี้ย ||{{อำ|เมืองสุราษฎร์ธานี}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา]] || สุราษฎร์ธานี 1 || ตลาด ||{{อำ|เมืองสุราษฎร์ธานี}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2]] || สุราษฎร์ธานี 1 || วัดประดู่ ||{{อำ|เมืองสุราษฎร์ธานี}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก]] || สุราษฎร์ธานี 2 || เสวียด ||{{อำ|ท่าฉาง}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|}
{{col-begin}}
* [[อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี]]
** [[โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี]]
** [[โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี]]
** [[โรงเรียนสุราษฎร์ธานี]]
** [[โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2]]
** [[โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา]]
** [[โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2]]
 
* [[อำเภอกาญจนดิษฐ์]]
** [[โรงเรียนกาญจนดิษฐ์]]
** [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี]]
** [[โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา]]
** [[โรงเรียนท่าอุแทพิทยา]]
 
* [[อำเภอพุนพิน]]
** [[โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา]]
** [[โรงเรียนน้ำรอบวิทยา]]
** [[โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม]]
** [[โรงเรียนพุนพินพิทยาคม]]
{{col-end}}
 
==== สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ====
3,031

การแก้ไข