ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การผังเมือง"

 
== นักผังเมือง / สถาปนิกผังเมืองในประเทศไทย ==
'''นักผังเมือง''' ในประเทศไทยมีขอบเขตการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ 2 [[สมาคมวิชาชีพ]] ได้แก่ [[สมาคมนักผังเมืองไทย]] (Thai City Planners Society - TCPS) เป็นสมาคมของนักผังเมือง (urban planners) และ[[สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย]] (Thai Urban Designers Association - TUDA) ซึ่งเป็นสมาคมของสถาปนิกผังเมือง (urban designers / urban architects) หรือสถาปนิกที่ทำงานในสาขา[[สถาปัตยกรรมผังเมือง]] ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่สาขาสถาปัตยกรรมควบคุมของ[[สภาสถาปนิก]] วิชาชีพสถาปนิกผังเมืองจึงเป็นวิชาชีพควบคุมตาม[[พระราชบัญญัติสถาปนิก]] พ.ศ.2543
 
เดิมวิชาผังเมืองเปิดเป็นหลักสูตรสอนในระดับปริญญาโท (บัณฑิตวิทยาลัย) เริ่มครั้งแรกที่ [[ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง]] [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] เน้นการวางแผนและนโยบายในภาพกว้างบัณฑิตจากทุกสาขาสามารถเข้าเรียนได้ และ ต่อมา [[มหาวิทยาลัยศิลปากร]] ได้เปิดสอนที่หลักสูตรปริญญาโท สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีสถาปัตยกรรมและการออกแบบกายภาพอื่นๆ ที่ [[ภาควิชาการออกแบบชุมชนเมือง]] และ [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง]] [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]ใน [[สาขาวิชาการผังเมือง]]โดยได้รับปริญญาการผังเมืองมหาบัณฑิตโดยตรง ในปัจจุบันมีหลักสูตร[[การออกแบบชุมชนเมือง]] ทั้งนี้ ในปัจจุบันได้ทำการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีในหลายมหาวิทยาลัย อาทิ [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]ที่ [[ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง]] [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง]] [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] ใน [[สาขาวิชาการผังเมือง]] และสาขาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง และ[[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์]] [[มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]]ที่ [[สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน]] เป็นต้น
ผู้ใช้นิรนาม