ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองทัพภาคที่ 2"

(ปรับปรุงใหม่)
* [[กองพลทหารม้าที่ 3]] (พล.ม.3)
** กรมทหารม้าที่ 6
*** กองพันทหารม้าที่ 6 กรมทหารม้าที่ 6 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ​<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/100/T_0027.PDF ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตเปลี่ยนแปลงหน่วยทหารรักษาพระองค์และหน่วยทหารในพระองค์] หน้า ๒๗-๓๖ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑oo ง, ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒</ref><
*** กองพันทหารม้าที่ 21 กรมทหารม้าที่ 6
** กรมทหารม้าที่ 7
969

การแก้ไข