ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จิตวิทยาคลินิก"

ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
'''-จิตวิทยาคลินิก''' (Clinical Psychology) คือ สาขาหนึ่งของวิชาจิตวิทยา (Psychology) ที่มีองค์ประกอบของข้อมูลวิชาความรู้ที่หลากหลายทั้งทางวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (Arts and Science) นอกเหนือไปจากวิชาจิตวิทยาในแขนงต่างๆ (จิตวิทยาพัฒนาการทุกช่วงวัย จิตวิทยาบุคลิกภาพ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาแรงจูงใจ จิตวิทยาการรับรู้ ฯลฯ) ที่จำเป็นต่อการเข้าใจบุคคลแล้ว วิชาจิตวิทยาคลินิกยังต้องการองค์ความรู้อื่นที่สำคัญ อาทิ องค์ความรู้ด้านจิตเวช(Psychiatry) จิตวิเคราะห์(Psychoanalysis) ประสาทวิทยา(Neurology) ประสาทจิตวิทยา(Neuropsychology) สารเสพติดและการติดยา นิติจิตเวช (Forensic Psychiatry) จิตเวชเด็กและวัยรุ่น การทำจิตบำบัดและการให้การปรึกษา(Psychotherapy and Counseling) พฤติกรรมบำบัด การฟื้นฟูดูแลทางด้านจิตใจ และ การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยาคลินิก เป็นต้น
 
ผู้รับบริการด้านจิตวิทยาคลินิก ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นผู้ป่วยจิตเวชหรือผู้มีอาการทางจิตเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทและสมอง ผู้ป่วยโรคทางด้านร่างกายอื่นๆที่มีปัญหาทางจิตใจอารมณ์หรือพฤติกรรมร่วมด้วย นอกจากนี้ บุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์ชีวิตที่ทำให้เกิดความเครียด ความเศร้า ความกลัว หรือความรู้สึกไม่สามารถปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ก็สามารถรับบริการจิตวิทยาคลินิกได้เช่นกัน หรือแม้แต่ปัญหาพฤติกรรม ปัญหาครอบครัว คู่สมรส หรือปัญหาด้านสัมพันธภาพต่างๆ
|https://sites.google.com/a/slc.ac.th/clinical-psychology-saint-louis-college/
|-
| -
|<small><s>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</s></small>
| -
<small><s>Chulalongkorn University</s></small>
| -
|<small><s>คณะจิตวิทยา</s></small>
<small><s>Faculty of Psychology</s></small>
|<s><small>วท.บ.</small></s>
<s><small>B.S.</small></s>
|
|-
|<small>ปัจจุบันกำลังปิดปรับปรุงหลักสูตร</small>
|-
| -
|<small><s>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</s></small>
| -
<small><s>Chulalongkorn University</s></small>
| -
|<small><s>คณะจิตวิทยา</s></small>
<small><s>Faculty of Psychology</s></small>
|<small><s>ศศ.ม.</s></small>
<small><s>M.A.</s></small>
|
|-
|'''<small>ปริญญาเอก</small>'''
'''<small>Doctor of Philosophy</small>'''
| -
|<small><s>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</s></small>
| -
<small><s>Chulalongkorn University</s></small>
| -
|<small><s>คณะจิตวิทยา</s></small>
<small><s>Faculty of Psychology</s></small>
|<small><s>ศศ.ด.</s></small>
<small><s>Ph.D.</s></small>
|
|}
ผู้ใช้นิรนาม