ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีในประเทศไทย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
| [[คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี]] || [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
|-
|[https://www.cmu.ac.th/th/faculty/business_administration/aboutus[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่|คณะบริหารธุรกิจ]]||[[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
|-
|[[สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง|สำนักวิชาการจัดการ]]
218

การแก้ไข