ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย"

| [[โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม]]
| พ.ศ. 2445<ref>[http://www.kp.ac.th/ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดกำแพงเพชร “วัชรราษฎร์วิทยาลัย” ต่อมาเมื่อวันที่ [[1 กันยายน]] [[พ.ศ. 2514]] ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดกำแพงเพชร “นารีวิทยา” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2469 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม" โดยเมื่อปี พ.ศ. 2518 ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่สองของจังหวัดกำแพงเพชร
 
|-
| [[โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม]]
| พ.ศ. 2441<ref>[https://www.sppk.ac.th/ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดพิจิตร “พิจิตรวิทยาคม” ต่อมาเมื่อวันที่ [[1 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2515]] ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดพิจิตร “พิจิตรกัลยาณี” ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ [[17 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2475]] มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม" โดยเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่สองของจังหวัดพิจิตร
 
|-
| [[โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย]]
| พ.ศ. 2442<ref>[http://www.pibul.ac.th/ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดลพบุรี “พิบูลวิทยาลัย” ต่อมาเมื่อปี [[พ.ศ. 2463]] ได้มีการแยกนักเรียนหญิงตั้งเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลพบุรี “ลวะศรี” และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลพบุรี “เทพสตรีวิทยาลัย” ต่อมาจึงยกฐานะเป็น[[มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี]] โดยเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 ได้มีการจัดตั้ง[[โรงเรียนพระนารายณ์]] เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่สองของจังหวัดลพบุรี
 
|-
5,964

การแก้ไข