ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช"

* [[คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช|คณะวิทยาการจัดการ]]
* [[คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช|คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]]
* [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช|วิทยาลัยดุริยางคศิลป์]]
* [[วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช|วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม]]
* [[บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช|บัณฑิตวิทยาลัย]]
{{col-2}}
 
=== สถาบัน ===
* [[สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช|สถาบันวิจัยและพัฒนา]]
5,964

การแก้ไข