ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอทรายทองวัฒนา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| คำขวัญ = กระพี้จั่น พันธุ์ไม้ดี ไหมมัดหมี่งามวิไล ระบือไกลเป่าแก้ว เพริศแพร้วเบญจรงค์
}}
'''ทรายทองวัฒนา''' เป็น[[อำเภอ]]หนึ่งของ[[จังหวัดกำแพงเพชร]] เดิมชื่อ "กิ่งอำเภอทุ่งทราย" ก่อนที่จะเปลี่ยนนามเป็น "ทรายทองวัฒนา" ในปัจจุบันที่มาของชื่อ "ทรายทองวัฒนา" ได้นำเอาคำตัวท้ายของชื่อทั้ง 3 ตำบล ใน[[เขตการปกครอง]] ได้แก่ ทราย - มาจากตำบลทุ่งทราย ทอง - มาจากตำบลทุ่งทอง และ วัฒนา - มาจากตำบลถาวรวัฒนา แล้วนำมาประกอบกันถือปรัชญาแห่งความสามัคคีธรรม หรือเป็นมงคลนามสืบไป
'''ทรายทองวัฒนา''' เป็น[[อำเภอ]]หนึ่งของ[[จังหวัดกำแพงเพชร]]
 
== ประวัติ ==
ท้องที่อำเภอทรายทองวัฒนาเดิมเป็นส่วนหนึ่งของ[[อำเภอคลองขลุง]] ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองอำเภอคลองขลุง ออกมาตั้งเป็น '''กิ่งอำเภอทุ่งทราย''' ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 131 มีนาคมเมษายน พ.ศ. 2535 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ปีเดียวกัน<ref name=":0">[{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=109|issue=53 ง|pages=(ฉบับพิเศษ) 3|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอทุ่งทราย|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/053/3.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย|date=April เรื่อง22, แบ่งเขตท้องที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอทุ่งทราย1992|language=}}</ref>
 
ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนชื่อกิ่งอำเภอนี้เป็น '''กิ่งอำเภอทรายทองวัฒนา''' ตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 311 มกราคมมีนาคม พ.ศ. 2539 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 51 มีนาคม ปีเดียวกัน<ref name=":022">[{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=113|issue=19 ง|pages=4|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อกิ่งอำเภอทุ่งทราย อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/D/019/4.PDF]|date=March 5, 1996|language=}}</ref> และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอคลองขลุง ขึ้นเป็น '''อำเภอทรายทองวัฒนา''' ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ เรื่อง15 กันยายน พ.ศ. 2540 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ปีเดียวกัน<ref name=":02">{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=114|issue=50 ก|pages=24-27|title=พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา เปลี่ยนแปลงชื่อกิ่งอำเภอทุ่งทรายทองวัฒนา อำเภอปางศิลาทอง อำเภอเนินสง่า อำเภอนาทม อำเภอพระพรหม อำเภอแม่วงก์ อำเภอสองแคว อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกาบัง อำเภอพยุห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอภูพาน อำเภอคลองขลุงหอยโข่ง จังหวัดกำแพงเพชรอำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอนาวัง อำเภอพิบูลย์รักษ์ และอำเภอทุ่งศรีอุดม พ.ศ. ๒๕๔๐|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/A/050/24.PDF|date=September 26, 1997|language=}}</ref>
 
* วันที่ 19 กันยายน 2515 ตั้งตำบลทุ่งทราย แยกออกจากตำบลวังยาง<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=89|issue=139 ง|pages=2363-2370|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบล ในท้องที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/D/139/2363.PDF|date=September 19, 1972|language=}}</ref>
และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น '''อำเภอทรายทองวัฒนา''' ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2540 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ปีเดียวกัน<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/A/050/24.PDF]พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอปางศิลาทอง อำเภอเนินสง่า อำเภอนาทม อำเภอพระพรหม อำเภอแม่วงก์ อำเภอสองแคว อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกาบัง อำเภอพยุห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอภูพาน อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอนาวัง อำเภอพิบูลย์รักษ์ และอำเภอทุ่งศรีอุดม พ.ศ. ๒๕๔๐</ref>
* วันที่ 25 กันยายน 2527 ตั้งตำบลถาวรวัฒนา แยกออกจากตำบลวังแขม และตั้งตำบลทุ่งทอง แยกออกจากตำบลทุ่งทราย<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=101|issue=130 ง|pages=3351-3356|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/D/130/3351.PDF|date=September 25, 1984|language=}}</ref>
* วันที่ 19 พฤศจิกายน 2528 ตั้งที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขทุ่งทราย อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=102|issue=171 ง|pages=5641-5642|title=ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ตั้งที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขสีดา ภูหลวง นาอ้อ เมยวดี เขาค้อ ทุ่งทราย และศรีบรรพต|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/D/171/5641.PDF|date=November 19, 1973|language=}}</ref>
* วันที่ 22 เมษายน 2535 แยกพื้นที่ตำบลทุ่งทราย ตำบลทุ่งทอง และตำบลถาวรวัฒนา อำเภอคลองขลุง มาตั้งเป็น '''กิ่งอำเภอทุ่งทราย'''<ref name=":0" /> และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอคลองขลุง
* วันที่ 5 มีนาคม 2539 เปลี่ยนแปลงชื่อกิ่งอำเภอทุ่งทราย อำเภอคลองขลุง เป็น '''กิ่งอำเภอทรายทองวัฒนา'''<ref name=":022" />
* วันที่ 26 กันยายน 2540 ยกฐานะกิ่งอำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอคลองขลุง เป็น '''อำเภอทรายทองวัฒนา'''<ref name=":02" />
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอทรายทองวัฒนาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลทุ่งทราย]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งทรายทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งทองทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลถาวรวัฒนาทั้งตำบล
3,794

การแก้ไข