ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สิทธิบัตร"

ลดลง 113 ไบต์ ,  6 เดือนที่ผ่านมา
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ ย้อนด้วยมือ ถูกย้อนกลับแล้ว
'''สิทธิบัตร''' ({{lang-en|patent}}) เป็น[[ทรัพย์สินทางปัญญา]]รูปแบบหนึ่งที่ให้คุ้มครองการประดิษฐ์ ที่อาจมีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยทั่วไปแล้ว เจ้าของสิทธิบัตรมีสิทธิที่จะห้ามผู้อื่นผลิตและจำหน่ายสิ่งประดิษฐ์นั้นๆ จนกว่าสิทธิบัตรจะหมดอายุ ประเทศที่เป็นสมาชิก[[องค์การการค้าโลก]] จะต้องมีกฎหมายสิทธิบัตรตาม[[ความตกลงทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า]] (ความตกลงทริปส์) โดยสิทธิบัตรตามความตกลงนี้ จะต้องมีอายุความคุ้มครองอย่างน้อย 20 ปี ในหลักการกฎหมายแล้ว การประดิษฐ์ที่จะได้รับสิทธิบัตรจะต้องมีลักษณะเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม และไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่าย<ref>Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Article 27</ref>
 
บางประเทศยังมีทร้พย์สินทางปัญญาที่คุ้มครองการประดิษฐ์เช่นเดียวกัน แต่มีเงื่อนไขการได้รับที่เข้มงวดน้อยกว่าและอายุการคุ้มครองสั้นกว่า เรียกว่าอนุสิทธิบัตร ({{lang|en|petty patent}}) หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ ({{lang|en|utility model}})<ref>{{cite book |author=World Intellectual Property Organization |date=2008 |title=WIPO intellectual property handbook: Policy, law and use |isbn=978-92-805-1291-5 |url=https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf |pages=17}}</ref><ref>{{cite book |last=Burk |first=Dan L. |date=2017 |title=Oxford Handbook of Intellectual Property Law |chapter=Patents and related rights: A global kaleidoscope |editor1-last= Dreyfuss |editor1-first=Rochelle |editor2-last=Pila |editor2-first=Justine |publisher=Oxford University Press |doi=10.1093/oxfordhb/9780198758457.013.22}}</ref> นอกจากนี้ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสิทธิบัตร อาจเรียกว่าสิทธิบัตรในกฎหมายบางประเทศ เช่น [[การคุ้มครองการออกแบบทางอุตสาหกรรม|กา]]ร
 
== ประโยชน์ของสิทธิบัตร ==
ผู้ใช้นิรนาม