ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| [[คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์|คณะบริหารธุรกิจ]] || [[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]]
|-
| [[คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา|คณะวิทยาการจัดการบริหารธุรกิจและสารสนเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์]] || [[มหาวิทยาลัยพะเยา]]
|-
| [[คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ|คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร]] || [[มหาวิทยาลัยพายัพ]]
ผู้ใช้นิรนาม