ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺททีโป)"

* [[พ.ศ. 2517]] เป็น[[พระราชาคณะชั้นเทพ]]ที่ '''''พระเทพเมธาจารย์''' อริยญาณนายก ตรีปิฎกธรรมวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี'' <ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/D/229/1.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม ๙๑, ตอน ๒๒๙ ง ฉบับพิเศษ, ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗, หน้า ๔</ref>
* [[พ.ศ. 2533]] เป็น[[พระราชาคณะชั้นธรรม]]ที่ '''''พระธรรมบัณฑิต''' ปริยัติกิจโกศล สกลศาสนกิจจาทร สุนทรศีลโสภิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี'' <ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/D/242/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม ๑๐๗, ตอน ๒๔๒ ง ฉบับพิเศษ, ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓, หน้า ๑ </ref>
* [[พ.ศ. 2544]] เป็น[[พระราชาคณะเจ้าคณะรอง]]ที่ '''''พระอุดมญาณโมลี''' ศีลาจารวราภรณ์ สาทรหิตานุหิตวิมลโสภณหิตานุหิตวิมล ธรรมโสภณธรรโมวาทานุสาสนี ตรีปิฏกธรรมลงกรณ์ปิฏกธรรมาลงกรณ์ ธรรมยุติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี'' <ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00040365.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์], เล่ม ๑๑๘, ตอน ๒๔ ข ฉบับพิเศษ, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๑ </ref>
[[ไฟล์:Jansri2.jpg|right|thumb|400px|สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานโกศแปดเหลี่ยม และเครื่องเกียรติยศแก่พระอุดมญาณโมลี]]
 
142

การแก้ไข