ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัมมาทิฐิ"

ลดลง 4,948 ไบต์ ,  3 เดือนที่ผ่านมา
(change cats)
# '''รู้ชัด[[อกุศล]]และรากเหง้าแห่งอกุศล และรู้ชัด[[กุศล]]และรากเหง้าแห่งกุศล'''<br/>อกุศล คือ[[บาป (ศาสนาพุทธ)|อกุศลกรรมบถ 10]] รากเหง้าของอกุศล คือโลภะ โทสะ โมหะ
# '''รู้ชัด[[อาหาร]] เหตุเกิดแห่งอาหาร ความดับแห่งอาหาร และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาหาร'''<br/> อาหารคือ อาหาร [[ผัสสะ]] [[เจตนา]] และ[[วิญญาณ (ศาสนาพุทธ)|วิญญาณ]] เหตุแห่งอาหาร คือ [[ตัณหา]]<br/> ความดับแห่งอาหาร การดับตัณหา และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาหาร คือ [[มรรคมีองค์แปด]]
# '''รู้ชัด[[อริยสัจ 4|ทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ การดับทุกข์ และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์]]'''<br/> ทุกข์คือ [[การเกิด]] [[อายุ|ความแก่]] [[โรค|ความเจ็บ]] [[ความตาย]] [[โศก]] ปริเทวะ [[ทุกข์]] [[โทมนัส]] [[อุปายาส]] และเหตุแห่งทุกข์ คือ ตัณหา<br/> ความดับแห่งทุกข์ การดับตัณหา และข้อปฏิบัติให้ถึง'''ความดับทุกข์ คือ มรรคมีองค์แปดแห่งอวิชชา'''
# '''รู้ชัด[[ชรา]]และ[[มรณะ]] เหตุเกิดแห่งชราและมรณะ ความดับแห่งชราและมรณะ และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะ'''<br/>เหตุเกิดแห่งชราและมรณะ คือ การเกิด ความดับแห่งชราและมรณะ คือ การดับความเกิด ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะ คือ มรรคมีองค์แปด
# '''รู้ชัด[[ชาติ]] เหตุเกิดแห่งชาติ ความดับแห่งชาติ และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชาติ'''<br/>เหตุเกิดแห่งชาติ คือ ภพ ความดับแห่งชาติ คือ การดับภพ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชาติ คือ มรรคมีองค์แปด
# '''รู้ชัด[[ภพ]] เหตุเกิดแห่งภพ ความดับแห่งภพ และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งภพ'''<br/>เหตุเกิดแห่งภพ คือ อุปาทาน ความดับแห่งภพ การดับอุปาทาน และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งภพ คือ มรรคมีองค์แปด
# '''รู้ชัด[[อุปาทาน]] เหตุเกิดแห่งอุปาทาน ความดับแห่งอุปาทาน และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอุปาทาน'''<br/>เหตุเกิดแห่งอุปาทาน คือ ตัณหา ความดับแห่งอุปาทาน คือ การดับตัณหา และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอุปาทาน คือ มรรคมีองค์แปด
# '''รู้ชัด[[ตัณหา]] เหตุเกิดแห่งตัณหา ความดับแห่งตัณหา และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งตัณหา'''<br/>เหตุเกิดแห่งตัณหา คือ เวทนา ความดับแห่งตัณหา คือ การดับเวทนา และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งตัณหา คือ มรรคมีองค์แปด
# '''รู้ชัด[[เวทนา]] เหตุเกิดแห่งเวทนา ความดับแห่งเวทนา และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนา'''
# '''รู้ชัด[[ผัสสะ]] เหตุเกิดแห่งผัสสะ ความดับแห่งผัสสะ และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งผัสสะ'''
# '''รู้ชัด[[อายตนะ]] 6 ประการ เหตุเกิดแห่งอายตนะ 6 ประการ ความดับแห่งอายตนะ 6 ประการ และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอายตนะ 6 ประการ'''
# '''รู้ชัดนามรูป เหตุเกิดแห่งนามรูป ความดับแห่งนามรูป และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งนามรูป'''
# '''รู้ชัด[[วิญญาณ]] เหตุเกิดแห่งวิญญาณ ความดับแห่งวิญญาณ และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ'''
# '''รู้ชัด[[สังขาร]] เหตุเกิดแห่งสังขาร ความดับแห่งสังขาร และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขาร'''
# '''รู้ชัด[[อวิชชา]] เหตุเกิดแห่งอวิชชา ความดับแห่งอวิชชา และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอวิชชา'''
# '''รู้ชัด[[อาสวะ]] เหตุเกิดแห่งอาสวะ ความดับแห่งอาสวะ และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาสวะ'''
 
ผู้ใช้นิรนาม