ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีโทรทัศน์ไอทีวี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
* การออกอากาศของข่าวภูมิภาคของ ไอทีวี ได้มีการออกอากาศแยกพื้นที่ในส่วนภูมิภาคไว้ 4 ส่วน คือ
** ภาคเหนือ ออกอากาศจากศูนย์ข่าวเชียงใหม่ ครอบคลุมสถานีลูกข่ายส่ง 11 สถานี
** ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและล่าง ออกอากาศจากศูนย์ข่าวขอนแก่น ครอบคลุมสถานีลูกข่ายส่ง 12 สถานี
** ภาคตะว้นออกภาคกลางและภาคตะวันออกตก ออกอากาศจากสถานีฯที่กรุงเทพฯ ครอบคลุมสถานีลูกข่ายส่ง 6 สถานี
** ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันตะว้นออกและอ่าวไทยทะเลอ้นดาม้น ออกอากาศจากศูนย์ข่าวหาดใหญ่ ครอบคลุมสถานีลูกข่ายส่ง 10 สถานี
** ซึ่งทั้งหมดนี้ออกอากาศภายในเวลา 17:00 น. ถึง 17:10 น. ตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 25442517]] ถึง [[พ.ศ. 25472524]]
 
== สถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี ==
ผู้ใช้นิรนาม