ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
'''มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี''' เป็นส่วนงานระดับคณะ สังกัด[[มหาวิทยาลัยมหิดล]] ได้ยกฐานะขึ้นเมื่อวันที่ [[20 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2552]] ซึ่งผลิตบัณฑิตในหลายสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ , สาขาบริหารธุรกิจ , สาขาบัญชี และสาขาวิศวกรรมศาสตร์
 
* ปรัชญา = เรียนรู้อย่างบูรณาการ ประสานชุมชน สู่สากลอย่างยั่งยืน
* ปณิธาน = Wisdom of the West (ปัญญาแห่งภูมิภาคตะวันตก)
* วิสัยทัศน์ = เป็นผู้นำการศึกษาและวิชาการแบบบูรณาการบนฐานทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตกของอาเซียน
 
''' วัฒนธรรมองค์กร '''
 
M - Mastery รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล
 
A - Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
 
H - Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
 
I - Integrity มั่นคงยิ้งในคุณธรรม
 
D - Determination แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ
 
O - Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่
 
L - Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นำ
 
K - Kindness เลิศล้ำเมตตา
 
A - Adaptability ละอัตตาพร้อมปรับตัว
 
== ประวัติ ==
58,494

การแก้ไข