ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยศรีปทุม"

|-
| Width = "15%" | <span style="color:gray">████</span> '''สีเทา''' || Width = "34%" | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต, มหาบัณฑิต, ดุษฎีบัณฑิต
| width="2%" | || Width = "15%" | <span style="color:whitegray">████</span><span style="color:Orangered">██</span><span style="color:gray">█</span> '''สีขาวส้มริมสีเทา''' || Width = "34%" | หลักสูตรนิติศิลปศาสตรบัณฑิต, มหาบัณฑิต, ดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
|-
| Width = "15%" | <span style="color:grayLimegreen">████</span><span style="color:Orangered">██</span><span style="color:gray">█</span> '''สีส้มริมสีเทาเขียว''' || Width = "34%" | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตบัญชีบัณฑิต, (หลักสูตรนานาชาติ)มหาบัณฑิต, ดุษฎีบัณฑิต
| width="2%" | || Width = "15%" | <span style="color:gray">█</span><span style="color: #1E90FF">██</span><span style="color:gray">█</span> '''สีฟ้าริมสีเทา''' || Width = "34%" | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
|-
| Width = "15%" | <span style="color:Limegreenwhite">████</span> '''สีเขียวขาว''' || Width = "34%" | หลักสูตรบัญชีบัณฑิตนิติศาสตรบัณฑิต, มหาบัณฑิต, ดุษฎีบัณฑิต
| width="2%" | || Width = "15%" | || Width = "34%" |
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม