ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยศรีปทุม"

|-
| Width = "15%" | <span style="color:Yellow">████</span> '''สีเหลือง''' || Width = "34%" | หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต, มหาบัณฑิต, ดุษฎีบัณฑิต
| width="2%" | || Width = "15%" | <span style="color:Skyblue">████</span> '''สีฟ้าคราม''' || Width = "34%" | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เฉพาะจาก[[วิทยาลัยสาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม|วิทยาลัยการบินและคมนาคม]]
|-
| Width = "15%" | <span style="color:Gold">████</span> '''สีเหลืองทอง''' || Width = "34%" | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, มหาบัณฑิต, ดุษฎีบัณฑิต
ผู้ใช้นิรนาม