ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอโกรกพระ"

เพิ่มขึ้น 4,881 ไบต์ ,  5 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== ประวัติ ==
โกรกพระแต่เดิมนั้นชื่อ '''อำเภอเนินศาลา''' ตั้งอยู่ที่ตำบลเนินศาลา เมื่อ ร.ศ. 113 (พ.ศ. 2438) ในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่เนื่องจากการติดต่อคมนาคมของประชาชนในสมัยนั้น อาศัยการเดินทางโดยทางเรือเป็นส่วนใหญ่ สถานที่ตั้งอำเภอเดิมไม่สะดวกในการติดต่อ จึงได้ย้ายมาตั้งที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านฝั่งตะวันตกที่บ้านโกรกพระ และเปลี่ยนชื่อเป็น '''อำเภอโกรกพระ''' เมื่อ ร.ศ. 118 หรือ (พ.ศ. 2443)
 
* วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2466 ตั้งตำบลหนองยาว แยกออกจากตำบลลาดยาว<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2466/A/270.PDF]ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๔๖๔ ในตำบลหนองยาว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งแยกตั้งขึ้นใหม่</ref>
* วันที่ 17 มกราคม 2468 แยกพื้นที่ตำบลลาดยาว ตำบลหนองยาว ตำบลวังม้า อำเภอโกรกพระ ตำบลเนินขี้เหล็ก ตำบลบ้านไร่ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ และตำบลมาบแค ตำบลวังเมือง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มาตั้งเป็น '''อำเภอลาดยาว''' ขึ้นกับจังหวัดนครสวรรค์<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2468/A/260.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบแยกและตั้งอำเภอในมณฑลนครสวรรค์</ref>
* วันที่ 28 ธันวาคม 2491 ตั้งตำบลนากลาง แยกออกจากตำบลบางประมุง ตำบลเนินศาลา ตำบลเนินกว้าว และตำบลบางมะฝ่อ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2491/D/076/4149_1.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในจังหวัดนครสวรรค์</ref>
* วันที่ 15 ตุลาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลโกรกพระ ในท้องที่บางส่วนของตำบลโกรกพระ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/083/45.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์</ref>
* วันที่ 1 มีนาคม 2501 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2501/D/018/2.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [จำนวน ๕๙ แห่ง]</ref>
* วันที่ 14 ตุลาตม 2512 ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ และจัดตั้งสุขาภิบาลบางประมุง ในท้องที่ทั้งหมดของตำบลบางประมุง<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/089/3054.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ และจัดตั้งสุขาภิบาลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์</ref>
* วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะสุขาภิบาลโกรกพระ และสุขาภิบาลบางประมุง เป็นเทศบาลตำบลโกรกพระ และเทศบาลตำบลบางประมุง ตามลำดับ
* วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ตำบลบางมะฝ่อ (1,2)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/D/025/233.PDF]ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์</ref>
** (1) หมู่ที่ 5 บ้านดงชะพลู ให้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น บ้านเนินเวียง
** (2) หมู่ที่ 6 บ้านเนินเวียง ให้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น บ้านดงชะพลู
 
== คำขวัญประจำอำเภอ ==
ท้องที่อำเภอโกรกพระประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 10 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลโกรกพระ''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโกรกพระ
* '''[[เทศบาลตำบลบางประมุง]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางประมุงทั้งตำบล<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/089/3054.PDF]๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๒ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ และจัดตั้งสุขาภิบาลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์</ref>
* '''เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางมะฝ่อทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโกรกพระ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโกรกพระ)
1,166

การแก้ไข