ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานรัฐมนตรี"

Undid edits by 58.11.28.159 (talk) to last version by 1.46.65.243
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(Undid edits by 58.11.28.159 (talk) to last version by 1.46.65.243)
 
 
 
 
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
|ชื่อหน่วยงาน = สำนักงานรัฐมนเอกรัฐมนตรี
|ชื่อในภาษาแม่_1 = Office of the minister
|ชื่อในภาษาแม่_2 =
|สัญลักษณ์ _กว้าง =
|สัญลักษณ์ _บรรยาย =
|ตรา = ตราแผ่นดินของไทย
|ตรา_กว้าง =
|ตรา_บรรยาย =
|ภาพ_กว้าง =
|ภาพ_บรรยาย =
|วันก่อตั้ง = ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๒
|สืบทอดจาก_1 = [[สำนักงานเลขานุการรัฐมนเอกรัฐมนตรี]]
|สืบทอดจาก_2 =
|สืบทอดจาก_3 =
|วันยุบเลิก =
|สืบทอดโดย =
|เขตอำนาจ =
|ผู้ดำรงตำแหน่ง =
|เขตอำนาจ = ทั่วราชอาณาจักรประเทศไทย
|กองบัญชาการ =
|latd= |latm= |lats= |latNS=
|longd= |longm= |longs= |longEW=
|รหัสภูมิภาค =
|บุคลากร =
|บุคลากร = นายอนุชล กลยนี รัฐมนเอกประจำราชอาณาจักรประเทศไทย
|แต่งตั้งโดย =พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
|งบประมาณ =
|รัฐมนตรี1_ชื่อ =
|รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี2_ชื่อ =
|รัฐมนตรี2_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า4_ชื่อ =
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง =
|ประเภทหน่วยงาน =
|ต้นสังกัด = [[พระมหากษัตริย์ไทย]]
|ลูกสังกัด_1 = สำนักงานทุกกระทรวงแห่งราชอาณาจักรประเทศไทย
|ลูกสังกัด_2 =
|ลูกสังกัด_3 =
|เอกสารหลัก_6=
|เว็บไซต์ =
|หมายเหตุ = เป็นส่วนราชการหลักที่มีอยู่ในทุกกระทรวงแห่งราชอาณาจักรประเทศไทย
|แผนที่ =
|แผนที่_กว้าง =
|แผนที่_บรรยาย =
}}
'''สำนักงานรัฐมนเอกรัฐมนตรี''' เป็นส่วนราชการที่มิได้มีฐานะเป็นกรม เพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นกรม อยู่ในสังกัด[[กระทรวง]]ต่างๆ ของ[[ประเทศไทย]] เดิมมีชื่อว่า '''"สำนักงานเลขานุการรัฐมนเอกรัฐมนตรี"''' ในอดีตเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ทั่วไปซึ่งมิใช่งานของกรมใดกรมหนึ่งในกระทรวง หรือเปรียบเสมือนกับสำนักงานรัฐมนตรี ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2545]] ได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง กระทรวง ทบวง กรม และมีการจัดตั้งให้สำนักงานเลขานุการรัฐมนเอกรัฐมนตรี ใช้ชื่อว่า '''"สำนักงานรัฐมนเอกแห่งราชอาณาจักรประเทศไทยรัฐมนตรี"'''
 
== อำนาจหน้าที่ ==
สำนักงานรัฐมนเอกรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวง มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 
#รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
 
== การแบ่งส่วนราชการ ==
สำนักงานรัฐมนเอกรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวง แบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วน คือ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00102846.PDF</ref>
* '''งานบริหารทั่วไป''' มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการและงานการประชุมของรัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป
* '''กลุ่มงานประสานการเมือง''' มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานนโยบายระหว่างกระทรวงและประสานกับรัฐสภา การประชาสัมพันธ์ รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน
* '''กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ''' มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวการประสานงาน วิเคราะห์ กลั่นกรอง และให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนเอกรัฐมนตรี
 
== อ้างอิง ==
112

การแก้ไข